Hvor­dan er det mu­lig å kut­te seg på et pa­pir-ark?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Andreas.

I klasse­rom­met vårt hen­der det at noen får pa­pirk­utt, alt­så at de skja­erer seg på pa­pir­ark. Hvor­dan er det­te mu­lig? Hvor­dan kan pa­pir bli så skarpt at man kan skja­ere seg på det?

Hilsen Lyn-grup­pen på 3. trinn

Hei, Lyn-grup­pen på 3. trinn!

Kan­ten på et pa­pir kan va­ere like tynn som kan­ten på en kniv. Li­ke­vel nyt­ter det ikke å skja­ere agurk med et pa­pir­ark. Det er for­di pa­pi­ret ikke er stivt nok.

Sår som svir

Men hvis man drar kan­ten på pa­pi­ret raskt over hud­en, kan det gi sår som svir. Pa­pi­ret fun­ge­rer nem­lig nes­ten som en sag!

Hvis du ser på kan­ten av et pa­pir gjen­nom et mik­ro­skop, vil du se at den ikke er like jevn som på en kniv. Den er mer tag­ge­te, som en sag. Når du kutter deg på pa­pir, er det nes­ten som pa­pi­ret har sa­get seg gjen­nom det ytre la­get av hud­en din. Au!

Sier ifra

Krop­pen din er full av nerve­cel­ler. I fing­re­ne er det eks­tra man­ge nerve­cel­ler. De sen­der sig­na­ler til hjer­nen din og sier ifra hvis hud­en kom­mer borti noe, hvil­ken tem­pe­ra­tur ting har, el­ler om noe er vondt.

Nerve­cel­le­ne gjør at du kan kjen­ne for­skjell på plagg hvis du stik­ker hån­den ned i en bag, for ek­sem­pel. De sam­me nerve­cel­le­ne gjør at pa­pirk­utt er skik­ke­lig vondt.

Au!

I til­legg til å lage et lite kutt i hud­en blir det gjer­ne lig­gen­de res­ter av kje­mi­ka­li­er som ble brukt til å lage pa­pi­ret. Da fy­rer nerve­cel­le­ne av en hel mas­se sig­na­ler til hjer­nen om at «her gjør det vondt!»

Pa­pirk­ut­te­ne er ofte så små at de ikke når inn til blod­åre­ne. Da blir så­ret stå­en­de tomt og åpent, og hver gang du be­ve­ger deg, sen­der nerve­cel­le­ne sig­na­ler til hjer­nen om at det gjør vondt.

Hilsen Andreas

Plei­er­duå­bru­ke plas­ter­hvis­du har­vondt?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.