Ho­tell­rom le­dig

I en park i Oslo har det duk­ket opp to små ho­tel­ler. Der kan pinn­svin få over­nat­te i vin­ter hvis de vil.

Aftenposten Junior - - Dyrevenn - Tekst: Ce­lia Ha­ran Foto: Stein Bjør­ge

De små, grå ho­tel­le­ne lig­ner litt på ig­lo­er. In­ni ho­tel­le­ne lig­ger det høy.

– Det er vans­ke­lig for pinn­svin å fin­ne seg et varmt og trygt sted om vin­te­ren. Nå kan de i ste­det bru­ke dis­se ho­tel­le­ne, sier dyre­eks­pert Tea Tur­tum­øy­gard fra By­miljø­eta­ten i Oslo.

Hvor man­ge pinn­svin kan bo i hvert ho­tell?

– Pinn­svin plei­er å leve ale­ne, men hvem vet, kan­skje det flyt­ter inn fle­re?

Vå­ken hver 11. dag

Pinn­svin lig­ger i dva­le hele vin­te­ren. Først når so­len be­gyn­ner å var­me om vår­en, og de kan fin­ne mat igjen, kom­mer de frem. De våkner så vidt om­trent hver 11. dag. Da er de bare våk­ne i noen mi­nut­ter før de sov­ner igjen.

Vet pinn­svi­ne­ne at ho­tel­le­ne er til dem?

– De vet nok ikke det. Men kan­skje de kik­ker inn og ten­ker: Her er det jo per­fekt!

Tur­tum­øy­gard tror ikke noen and­re dyr kom­mer til å bru­ke dem, si­den det ikke er noe mat der. Det tren­ger ikke pinn­svin om vin­te­ren.

Al­le kan hjel­pe til

Al­le kan lage sitt eget pinn­svin-ho­tell, for­tel­ler dyre-eks­per­ten. Det er ikke vans­ke­lig.

– Al­le pinn­svin tren­ger et sted å lig­ge i dva­le, un­der­stre­ker hun.

Ho­tel­le­ne lig­ger på et ro­lig sted, der det ikke er så man­ge men­nes­ker, hun­der og ly­der. Når det blir vin­ter, må pinn­svin fin­ne seg et sted å gå i dva­le. Dyre­eks­pert Tur­tum­øy­gard Tea Pinn­svin­ho­tell

Gjett hvor man­ge pig­ger jeg har på krop­pen!?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.