Er Mo­mo en duk­ke?

Aftenposten Junior - - Sport -

Man­ge i klas­sen min er red­de for en som he­ter Mo­mo. Noen tror det er en duk­ke, men man­ge tror også det er noen med en mas­ke. Hva skal vi gjø­re for ikke å bli red­de? Mie Aman­da (9)

Hei, Mie

Mo­mo var egent­lig en stygg skulp­tur som ble la­get i Ja­pan av noen som la­ger spe­sial­ef­fek­ter. For to år si­den ble bil­det pub­li­sert på so­sia­le medi­er. Så er fi­gu­ren blitt brukt av noen for å for­sø­ke å skrem­me and­re.

De gjør det for­di man­ge li­ker å bli skremt. Det har nok ikke va­ert me­nin­gen at det skul­le spre seg til barn, men det har skjedd li­ke­vel.

En lek

Kjede­brev har folk lekt med be­stan­dig. Du får be­skjed om at hvis du ikke vi­dere­sen­der, skjer det noe for­fer­de­lig.

Jeg har ald­ri hørt om noen som er blitt straf­fet for at de ikke har sendt kjede­brev vi­de­re. Det er helt ufar­lig. Det er bare noe man fin­ner på for å lage dra­ma i hver­da­gen.

Redd li­ke­vel

Fan­ta­si­en bryr seg ikke om hva som er vir­ke­lig el­ler ikke. Mo­mo er bare en av man­ge spø­kel­ses­his­to­ri­er som fin­nes i so­sia­le medi­er. Spø­kel­ses­his­to­ri­er er la­get for å skrem­me oss, og der­for vir­ker de.

Snakk med noen

Det hjel­per å få trøst og snak­ke om det man er redd for. Da «pluk­ker» man fra hver­and­re histo­ri­en og ser at det er tull. Når du lig­ger i sen­gen om kvel­den og blir redd, for­søk å pus­te ro­lig. Skru på ly­set og ro deg ned. Få ned pul­sen.

Når vi blir red­de, gi­rer vi oss opp. Da blir krop­pen enda mer redd. Det hjel­per å pus­te med ma­gen og kjø­le ned fan­ta­si­en.

Grøss og gru

Al­le er redd for noe. Det er ikke far­lig å va­ere litt redd. Det er bare fan­ta­si­en din som er «på ti­vo­li».

Klem fra Ve­ra

Det hjel­per å få trøst og snak­ke om det man er redd for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.