Fikk spil­le med fot­ball­prof­fe­ne

Da Theo kom til Nor­ge, var hans sto­re drøm å få spil­le fot­ball på et or­dent­lig lag – og å møte en fot­ball­helt.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Emi­lie Thore­sen Bak­ker Foto: Si­ri Øver­land Erik­sen

Isom­mer fikk Theo be­skjed om at han skul­le in­ter­vjue to kjen­te fot­ball­spil­le­re. I ste­det ble han lurt trill rundt. Han ble over­ras­ket med en gull-kon­vo­lutt.

– Jeg sa bare wow, og så ble jeg helt stum da jeg hør­te hva som sto der, sier han.

Bod­de i Bra­sil

Theo fra Lille­strøm ble pluk­ket ut til å va­ere med på Drømme­kam­pen. He­le 600 barn fra he­le Nor­ge var no­mi­nert, bare 33 fikk va­ere med.

For­ri­ge lør­dag spil­te de mot to elite­se­rie-prof­fer: Espen Ruud (Odd) og Ar­nór Smára­son (Lille­strøm). Det skjedde på Ma­ri­en­lyst sta­dion i Drammen, rett før kam­pen mel­lom Strøms­god­set og Vå­ler­en­ga.

Drøm­te om Nor­ge

Det var moren til Theo som meld­te ham på. For to år si­den flyt­tet nem­lig Theo fra Bra­sil til Nor­ge. De førs­te seks åre­ne av li­vet sitt bod­de han sam­men med fa­ren sin i Bra­sil.

Der er fot­ball en vel­dig stor sport. Men selv om Theo vil­le bli fot­ball­proff, fikk han ikke mu­lig­het til å va­ere med på et fot­ball-lag.

Mens Theo bod­de i Bra­sil, plei­de han å snak­ke med moren på te­le­fo­nen.

– Jeg had­de lyst til å flyt­te hit for­di jeg hå­pet at jeg kun­ne få spil­le på et or­dent­lig lag, sier Theo.

Med på et lag

Da han kom til Nor­ge, kun­ne ikke Theo snak­ke norsk. Han måt­te også få seg nye ven­ner. Men i fjor fikk han bli med­lem av et or­dent­lig fot­ballag: Lille­strøm Sports­klubb.

– Det bes­te med fot­ball er at alle har det gøy, og at det er let­te­re å bli ven­ner med and­re, sier Theo.

Fot­ball­proff som tre­ner

Da Theo løp inn på Ma­ri­en­lyst sta­dion i Drammen, var han der­for spent; han skul­le møte Ole Gun­nar Sol­sk­ja­er. Han har tid­li­ge­re spilt for det en­gels­ke fot­balla­get Man­ches­ter Uni­ted.

– Han er jo en le­gen­de! Jeg gru­er meg fak­tisk litt til å møte ham. Tenk om jeg ikke kla­rer å si noen­ting, sa Theo. Så løp han rett bort til Sol­sk­ja­er og ga ham en high five.

33 mot to

Sol­sk­ja­er had­de tak­tik­ken klar for de 33 bar­na:

– Vi kjø­rer alle mann opp i an­grep. Vi er 33 mot to. Det er in­gen tvil om at vi vin­ner!

Og Sol­sk­ja­er had­de rett. Etter syv mi­nut­ter blås­te dom­me­ren i fløy­ten. Elite­se­rie­spil­ler­ne tap­te 2–0.

– Vi had­de ikke sjans, men det fø­les fak­tisk bra å tape mot dem. Det er så gøy å se hvor mye det­te be­tyd­de for dem, sa Ruud etter kam­pen.

Og Theo? Han var vel­dig for­nøyd.

– Nå har jeg enda mer lyst til å bli fot­ball­proff.

Theo(8)

OleGun­nar Sol­sk­ja­er(45) Theo(8) Da Theo fikk vite at Ole Gun­nar Sol­sk­ja­er skul­le va­ere tre­ne­ren hans, ble han så glad at han løp frem og til­ba­ke hjem­me i hu­set i Lille­strøm og hyl­te av gle­de. Har spilt Man­ches­ter for Uni­ted

Ma­ri­en­lyst sta­dion Ar­nór Smára­son Espen RuudKam­pen er i gang. 33 barn spil­ler mot to elite­se­rie-prof­fer.

Etter syv mi­nut­ter blås­te dom­me­ren i fløy­ten.

La­get, med Theo i spis­sen, lø­per ut på Ma­ri­en­lyst sta­dion. – Det­te er noe av det som gir meg mest gle­de med fot­bal­len, kom­men­ter­te Ole Gun­nar Sol­sk­ja­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.