Voks­te opp uten pap­pa

Da Mik­kel Ni­va la­get en TV-se­rie om hvor­dan det var å vokse opp uten pap­pa, var det man­ge som tok kon­takt. De kjen­te seg igjen.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord Foto: Mor­ten Uglum

Mik­kel had­de vel­dig lite kon­takt med fa­ren sin da han var barn. Pap­pa­en har bodd i Dan­mark helt si­den Mik­kel var bare to år.

Lei seg

Mik­kel had­de det fint sam­men med mam­ma­en sin, og prøv­de ikke å ten­ke så mye på det. Da ble han nem­lig lei seg.

– Jeg var mis­un­ne­lig på and­re som had­de en pap­pa som var mye til ste­de. Jeg syn­tes at alle and­res pap­pa­er vir­ket drit­kule, sier han.

La­get TV-se­rie

Lør­dag var Mik­kel pro­gram­le­der for MGPjr. Han har også la­get TV-se­ri­en Uten pap­pa, som ble vist på NRK i høst. Der for­tel­ler Mik­kel at han har va­ert mye sint på fa­ren sin.

Etter at se­ri­en ble sendt på TV, har Mik­kel fått vel­dig man­ge mel­din­ger. Fle­re har for­talt at de kjen­ner seg igjen i Mik­kels his­to­rie.

– Før trod­de jeg at in­gen and­re had­de det som meg, for­di in­gen snak­ket høyt om det. Da jeg var li­ten, sa jeg ald­ri til ven­ne­ne mine hvor­dan jeg had­de det. Nå skjøn­ner jeg at det egent­lig er utro­lig man­ge som har det sånn, sier Mik­kel.

Gjel­der man­ge

I en van­lig skole­klas­se er det cir­ka fire ele­ver (16 pro­sent) som bor med bare én av for­eld­re­ne sine, vi­ser tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå. Man­ge for­eld­re har li­ke­vel mye kon­takt med bar­na sine, selv om de ikke bor sam­men.

Hvor ofte så du fa­ren din?

– Vel­dig lite. Men jeg var stolt av ham og tenk­te at vi skul­le få mer kon­takt se­ne­re.

Dro på fot­ball­kamp

Det fi­nes­te min­net Mik­kel har om fa­ren sin fra barn­dom­men, er da de var sam­men på en fot­ball­kamp.

– Pap­pa ga meg fle­re fot­ball­trøy­er. En av dem had­de han brukt, så jeg føl­te jeg viss­te hvor­dan fa­ren min luk­tet, sier Mik­kel.

– Snakk med en vok­sen

Mik­kels råd til barn som sav­ner mer kon­takt med en av for­eld­re­ne sine, er å snak­ke med en vok­sen man sto­ler på.

Snak­ket du med noen?

– Ja. Mam­ma var god til å si det som det var. Mam­ma for­tal­te at pap­pa var rus­av­hen­gig, sier Mik­kel.

Møt­te fa­ren igjen

Først da Mik­kel ble vok­sen, traff han fa­ren igjen. I se­ri­en møt­tes de to i Dan­mark, der fa­ren bor. Fa­ren er ikke len­ger rus­av­hen­gig.

– Jeg fikk for­talt ham at jeg føl­te meg svik­tet av ham som barn. Det er jeg glad for at jeg har fått sagt.

Mik­kel sier at det ikke er rik­tig for alle å møte igjen for­eld­re man har mis­tet kon­takt med.

– Va­er glad for alle du har rundt deg, sier han.

Fa­ren til Mik­kel har lest sa­ken og sy­nes det er fint at vi tryk­ker den.

mik­kel Ni­va (30)

Mik­kel Ni­va (30) Mik­kel Ni­va er kjent som pro­gram­le­der for MGPjr. på TV. Han job­ber også som skue­spil­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.