Ny rap­port: Man­ge vil­le dyr vil for­svin­ne

Det blir faer­re og faer­re dyr på klo­den, har fors­ke­re fun­net ut. Nå hå­per WWF Ver­dens na­tur­fond at flest mu­lig land i ver­den skal skri­ve un­der på en av­ta­le for å red­de dy­re­ne.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie

De sis­te ti åre­ne er over halv­par­ten av de vil­le dy­re­ne på Jor­den blitt borte. Det vi­ser en helt fersk rap­port. Om to år vil enda fle­re dyr, fisker og fug­ler for­svin­ne, har de som har la­get rap­por­ten, fun­net ut.

Rap­por­ten er la­get av WWF Ver­dens na­tur­fond og he­ter Li­ving Pla­net In­dex 2018.

De vik­tigs­te grun­ne­ne til at det­te har skjedd er, iføl­ge rap­por­ten:

• Men­nes­ker øde­leg­ger ste­de­ne der dyr le­ver, blant an­net ved å hug­ge ned skog.

• For mye jakt og fangst av dyr.

• For­uren­sing

• Klima­end­rin­ger

Fle­re men­nes­ker

Sam­ti­dig som det blir faer­re dyr på Jor­den, har det blitt fle­re men­nes­ker.

– An­tall men­nes­ker på klo­den har dob­let seg i lø­pet av de sis­te 60 åre­ne, sier zoo­log Petter Bøck­man.

Hva skjer nå?

I 2020 skal det va­ere et stort topp­møte i Bei­jing med le­de­re fra 196 land. Må­let er at alle land skal skri­ve un­der en av­ta­le, slik de har gjort for kli­ma­et. Den av­ta­len he­ter Pa­ris-av­ta­len.

– Vi tren­ger en av­ta­le som for­plik­ter alle land i ver­den til å stop­pe den­ne ut­vik­lin­gen, slik at vi kan ta vare på na­tu­ren og de dy­re­ne som fin­nes der, sier Sver­re Lunde­mo i WWF.

Løs­nin­ger

Lunde­mo hå­per også at av­ta­len kan få land til å kon­kur­re­re med hver­and­re om å fin­ne gode løs­nin­ger. På den må­ten kan man hjel­pe na­tu­ren og alle dyre-ar­te­ne som le­ver der.

Hvor­for tar det så lang tid før noe skjer?

– Det er man­ge år­sa­ker til det. Blant an­net at man ikke har nok kunn­skap om dyre-ar­te­ne og hvor­for de er vik­ti­ge å ta vare på, sier Lunde­mo.

Det­te er noen av løs­nin­ge­ne de fore­slår:

• Men­nes­ker må slut­te å øde­leg­ge ste­de­ne der dyr le­ver.

• Na­tu­ren må få plass. Dy­re­ne tren­ger sto­re om­rå­der å leve på.

– Nyt­ter å bry seg

Det er blitt faer­re dyr, men det be­tyr ikke at like man­ge ar­ter har for­svun­net, un­der­stre­ker Bøck­man.

– Det nyt­ter at vi bryr oss, sier han.

utang Man­ge dyre­ar­ter vil for­svin­ne. Oran­gu­tan­gen er blant dem som er tru­et.

Dyr­som eri­gjen I2020vil­to tredje­de­lera­val­le dyr­va­ere­bor­te

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.