Drøm­mer om å bli like god i sjakk som Mag­nus Carl­sen

Louis drøm­mer om å bli like god i sjakk som Mag­nus Carl­sen. – Det er klart han kan bli det, sier sje­fen i Nor­ges Sjakk­for­bund.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Char­lot­te Oli­ver­sen Foto: Mag­nus Kn­ut­sen Bjør­ke

Ver­dens­mes­ter­ska­pet i sjakk star­ter på fre­dag i Lon­don. Dit skal Louis rei­se for å se sitt sto­re for­bil­de spil­le. Selv om han bare er ni år gam­mel, har nem­lig Louis drøm­men klart for seg.

Et sjakk-ta­lent

hjem­me har Louis al­le­re­de man­ge po­ka­ler og me­dal­jer. i år ble han nor­ges­mes­ter i lyn­s­jakk i mini­putt­klas­sen. i fjor var han med i europa­mes­ter­ska­pet i sjakk for barn un­der åtte år. Da vant han sølv!

– Jeg la­er­te å spil­le sjakk av mam­ma da jeg var fem år. Men nå er jeg mye bed­re enn hen­ne, sier Louis og smi­ler lurt.

for­bil­det hans, ver­dens­mes­ter Mag­nus carl­sen, la­er­te også å spil­le sjakk da han var like gam­mel.

– Louis er et vel­dig stort ta­lent i sjakk. han er den bes­te spil­le­ren på sin al­der i nor­ge, sier Geir nes­heim, som er sje­fen i nor­ges Sjakk­for­bund.

kan han bli like god som Carl­sen?

– Det er klart han kan bli det. Det skal jo mye til, men alt er mu­lig!

Sjakk-VM på TV

før Louis drar til Lon­don, skal han føl­ge med på sjakk-VM på tV. Det tror han blir spen­nen­de. Un­der ver­dens­mes­ter­ska­pet skal Mag­nus carl­sen for­sø­ke å vise at han frem­de­les er ver­dens­mes­ter. Det er kun én an­nen med: fa­bia­no carua­na fra USa.

torstein bae er sjakk-eks­pert og skal kom­men­te­re sjakk-VM på nrK.

– Man kan la­ere mye om sjakk av å se det på tV, sier bae.

– Man kan prø­ve på de sam­me trik­se­ne som de prof­fe, selv om man er ny­be­gyn­ner, sier han.

Pri­vat-tre­ner

etter at Louis had­de la­ert sjakk av moren sin, be­gyn­te han å spil­le mas­se sjakk hjem­me. Året etter var han med på sin førs­te sjakk-tur­ne­ring og ble med­lem av en sjakk-klubb i oslo.

nå tre­ner han med klub­ben som he­ter oslo Schak­sel­skap ung­dom an­nen­hver uke, og er med på kon­kur­ran­ser. i til­legg har han en egen pri­vat-tre­ner, som han øver med noen gan­ger. han er også blitt trent av den al­ler førs­te tre­ne­ren Mag­nus cars­len had­de.

– Jeg la­er­te mye av ham, sier Louis.

Hvor­dan blir man god i sjakk?

– Ved å spil­le mye sjakk, va­ere med på man­ge tur­ne­rin­ger og ha en god tre­ner, sier han, og rø­per tre smar­te triks som alle kan la­ere seg: ¤¤få alle brik­ke­ne fort ut i spill, men

vent gjer­ne litt med tår­ne­ne. ¤¤flytt bøn­de­ne opp­over, bort­sett

fra dem som står foran kon­gen. ¤¤be­skytt kon­gen. helst med bøn­der,

si­den de ikke er så vik­ti­ge.

Stor­mes­ter i sjakk

Mag­nus carl­sen er stor­mes­ter i sjakk, som er den høy­es­te tit­tel man kan få in­nen­for spor­ten. Louis drøm­mer om én dag å få sam­me tit­tel.

– Det er må­let, sier Louis.

Louis (9)

Louis Luke (10) Louis møt­te mag­nus Carl­sen un­der en sjakk-kon­kur­ran­se i Bae­rum tid­li­ge­re i år.

Po­ka­ler

Louis har vel­dig man­ge po­ka­ler fra for­skjel­li­ge sjakk­tur­ne­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.