Hva vil­le du gjort hvis du var stats­mi­nis­ter?

De sis­te uke­ne har man­ge dis­ku­tert hvem som bør va­ere stats­mi­nis­ter i Nor­ge. Hva vil­le du gjort hvis du fikk job­ben?

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d - Tekst og foto: Ing­rid Åbergs­jord

Vi vil gjer­ne høre hva du er opp­tatt av!

Hva gjør deg sint, glad, lei deg el­ler engasjert? Skriv til oss på: post@af­ten­pos­ten­junior.no el­ler send SMS til 1905 med kode­ord: JUNIORTIPS

Du kan også sen­de oss en pri­vat­mel­ding på Insta­gram. Husk å skri­ve nav­net ditt og al­der.

Ce­line Filip­pa (11) – Jeg vil­le gjort sånn at det ble gra­tis for alle barn i ver­den å gå på sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.