Små­fug­le­nes fa­vo­ritt-mat

Det har snødd fle­re ste­der i lan­det – da er det fint å gi små­fug­le­ne litt eks­tra å spi­se.

Aftenposten Junior - - Dyrevenn - Tekst: Char­lot­te Oli­ver­sen

Den kal­des­te og mør­kes­te ti­den av vin­te­ren kan va­ere tøff for man­ge små­fug­ler, sier Kjetil Sol­bak­ken. Han er sjef i Norsk Or­ni­to­lo­gisk For­ening, som job­ber for at fug­ler i Nor­ge skal ha det bra.

Kon­kur­ran­se

Det kan va­ere vans­ke­lig for fug­le­ne å fin­ne nok mat når det blir kaldt.

– Det blir tid­lig mørkt, og fug­le­ne har der­for kort tid på å fin­ne mat på da­gen. Det er også man­ge fug­ler, så det blir stor kon­kur­ran­se om ma­ten, sier Sol­bak­ken.

Meise­bol­ler

Sol­bak­ken sier man kan hjel­pe fug­le­ne ved å gi dem mat. Han på­pe­ker at det­te ikke er noe man må gjø­re, men at det er en fin mu­lig­het til å se fug­le­ne på na­ert hold.

Fa­vo­ritt­ma­ten

Det­te blir små­fug­le­ne gla­de for:

• Meise­bol­ler

• Sol­sikke­frø

• Brød­smu­ler fra gam­melt brød

Legg ma­ten på et fugle­brett.

Det er vik­tig at ma­ten hen­ger et styk­ke over bak­ken. Man kan for ek­sem­pel set­te fugle­bret­tet i et tre, på en stav el­ler hen­ge det i vin­du­et.

– Det er for at fug­le­ne ikke skal bli an­gre­pet av kat­ter el­ler and­re dyr. De er tryg­ge­re over bak­ken, sier Sol­bak­ken.

Brød­res­ter For at fug­le­ne ikke skal bli red­de, bør du hen­ge ma­ten noen me­ter fra vin­du­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.