Hvor­dan ma­ler kat­ten?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, Ola!

Jeg tror kat­ter ma­ler når noe er godt, men hvor­dan la­ger de ly­den?

Hil­sen Nora (11)

Hei, Nora!

Det har va­ert man­ge fan­tasi­ful­le teori­er om det­te. Blant an­net trod­de man at ly­den kom fra blod som strøm­met mot hjer­tet til kat­ten.

I dag vet man at ly­den la­ges i strupe­ho­det, et or­gan som lig­ger midt i hal­sen, på top­pen av luft­rø­ret. Når kat­ten ma­ler, sen­des et sig­nal fra hjer­nen som gjør at musk­le­ne i det­te strupe­ho­det vi­bre­rer.

In­ne i strupe­ho­det sit­ter det stemme­bånd som stram­mes og slak­kes når musk­le­ne vi­bre­rer.

Kat­ter har ikke like god kon­troll på stemme­bån­de­ne som vi men­nes­ker har. De kan der­for ikke la­ere seg å snak­ke. Og snak­king kre­ver jo dess­uten at de har god kon­troll på tun­gen, kin­ne­ne og lep­pe­ne blant an­net.

Der­imot kan de male like bra på inn­pust som på ut­pust, noe som nes­ten er umu­lig for noen som snak­ker!

Prøv for ek­sem­pel å si «spør dyr­le­gen» mens du pus­ter

inn.

Dyre­hil­sen fra Ola

Jeg ma­ler så mye at noen kal­ler meg Pi­cas­so!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.