Fle­re og fle­re barn får dia­be­tes

Fle­re og fle­re barn får en syk­dom som he­ter dia­be­tes type 1, vi­ser fers­ke tall. En li­ten pum­pe gjør at He­le­ne kan leve helt nor­malt.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Char­lot­te Oli­ver­sen og Ce­lia Ha­ran Foto: Mor­ten Uglum

Bi­i­ip, bi­i­ip, bi­ip. Ly­den kom­mer fra en alarm på en pum­pe som He­le­ne har i bukse­lom­men. – Oi, jeg har nok litt lavt blod­suk­ker, sier He­le­ne. Hun hel­ler i seg en juice­bo­ks, slik at det blir nor­malt igjen.

Man­ge barn

De sis­te tret­ti åre­ne har dob­belt så man­ge barn i Nor­ge fått dia­be­tes type 1, vi­ser helt nye tall fra Barne­dia­be­tes­re­gis­te­ret. Nor­ge er også et av de lan­de­ne i ver­den der flest barn har den­ne syk­dom­men.

– Fle­re og fle­re barn i Nor­ge får dia­be­tes type 1, sier To­rild Skri­var­haug, som er barne­lege, dia­be­tes­fors­ker og le­der av Barne­dia­be­tes­re­gis­te­ret.

– Vi vet ikke hvor­for, men vel­dig man­ge fors­ke­re prø­ver å fin­ne ut av det, sier hun.

Blir ikke frisk

Om man har dia­be­tes, kla­rer ikke krop­pen å hol­de blod­suk­ke­ret på van­lig nivå. Man kan ikke bli frisk av syk­dom­men, men hvis man får be­hand­ling med in­su­lin, kan man leve helt van­lig.

– En mis­for­stå­el­se er at man kan få dia­be­tes av å spi­se for mye suk­ker. Det er feil, sier fors­ke­ren. Hun sier at barn med den­ne syk­dom­men kan gjø­re ak­ku­rat det sam­me som alle and­re barn.

Ikke for høyt

He­le­ne fikk syk­dom­men da hun var fem år, så hun er vant til å føl­ge nøye med på blod­suk­ke­ret sitt. Det er vik­tig at det ikke er for høyt – el­ler for lavt. Krop­pen hen­nes la­ger nem­lig ikke et stoff som he­ter in­su­lin selv. Hvis He­le­ne ikke får rik­tig meng­de av det­te i krop­pen, kan hun bli vel­dig syk.

Pum­pen He­le­ne har i lom­men sør­ger for at hun får det­te stof­fet i seg. Fra pum­pen går det nem­lig en tynn slan­ge inn i ma­gen hen­nes.

Spil­ler hånd­ball

He­le­ne spil­ler hånd­ball. Hun tre­ner og er med på kam­per.

– Jeg kan gjø­re alt som and­re gjør, sier hun.

Kan du spi­se hva du vil?

– Ja! Men noen ting er det lurt ikke å spi­se, som for ek­sem­pel suk­ker­spinn, sier hun.

He­le­ne har all­tid med seg en pose med det hun kal­ler nød­mat, som hun må spi­se av hvis blod­suk­kert blir lavt.

– Jeg har med nød­po­sen på sko­len el­ler på over­nat­ting hos venn­in­ner, sier hun.

Ven­ne­ne pas­ser på

Når He­le­ne har lavt blod­suk­ker, blir hun sli­ten og sier kan­skje noen tul­le-ord.

Da vet ven­ne­ne hen­nes ak­ku­rat hva de må gjø­re.

– Da hjel­per de meg, sånn at jeg får i meg mat. El­ler så sier de fra til en vok­sen. Det er ikke all­tid

jeg skjøn­ner det selv.

– Selv om det er mye å ten­ke på, kan jeg fort­satt gjø­re alt jeg har lyst til, sier He­le­ne. He­le­ne (11)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.