Kjen­ner du den­ne hun­den igjen?

Etter at Mar­ko fikk rol­len som Feng i TV-se­ri­en Side om side, er han ofte blitt stop­pet på ga­ten.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie

Man­ge kjen­ner ham nem­lig igjen fra TV­se­ri­en. – Og de som ikke gjør det, blir vel­dig star­struck når jeg for­tel­ler hvem han er. Både sto­re og små vil ta bil­der sam­men med Mar­ko, sier ei­e­ren, Bel­in­da Klein.

Star­tet i Side om side

I de førs­te se­son­ge­ne av TV-se­ri­en Side om side på NRK var det egent­lig en an­nen hund som spil­te Feng. Da den hun­den slut­tet, ring­te NRK til Bel­in­da, for­di hun dri­ver med opp­drett av den sam­me hunde­ra­sen (po­me­ra­ni­an).

Den blå jogge­dres­sen

En gang de skul­le spil­le inn en epi­so­de, skul­le Mar­ko ha på seg en blå jogge­dress.

– Jeg trod­de ikke han skul­le like det, men Mar­ko ble fak­tisk stå­en­de og se på seg selv i spei­let. Det vir­ket nes­ten som om han var stolt, sier Bel­in­da og ler.

Job­bet på syke­hjem

Noe av det bes­te Mar­ko vet, er å kose. Fak­tisk er han så glad i det at han en gang ble brukt som be­søks­hund på et syke­hjem for gam­le.

– Noen av dem som van­lig­vis ikke plei­de å si så mye, be­gyn­te å snak­ke når de fikk Mar­ko på fan­get, sier Bel­in­da.

Feng døde

Sis­te se­song av Side om side star­ter med Fengs be­gra­vel­se.

Har Mar­ko fått and­re til­bud etter Side om side?

– Ikke fore­lø­pig. Men søn­nen til Mar­ko, Gi­gi, har va­ert med i et hu­mor­pro­gram på TV 2.

Hvem av ka­rak­te­re­ne i TV-se­ri­en var han mest glad i?

– Ce­line! Han ble en li­ten kjen­dis blant alle som var med og la­get se­ri­en. Alle syn­tes han var søt, sier Bel­in­da Klein.

kjent Er med i en Tv-se­rie

Mar­co sam­men med Ce­line og Chris­ti­an Kop­pe­rud i Side om side. Mar­ko(8) somFeng

Gi­gi er til søn­nen Mar­ko Lia­na (8)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.