Nå får Trump mind­re makt

Etter mel­lom­val­get i for­ri­ge uke jub­let Trump selv om mot­stan­der­ne hans fikk flest stem­mer. Hvor­for gjor­de han det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden - Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie

Et mel­lom­valg er an­ner­le­des enn et pre­si­dent­valg. Da skal det ikke vel­ges noen pre­si­dent, men man­ge av de and­re per­sone­ne som skal be­stem­me i lan­det.

– Ame­ri­ka­ner­ne vel­ger da hvem som skal sit­te i Kon­gres­sen, sier Hil­de Re­stad, som er fors­ker og eks­pert på USA.

Kon­gres­sen er om­trent det sam­me som Stor­tin­get i Nor­ge. Den er delt i to, og be­står av Se­na­tet og Re­pre­sen­tan­te­nes hus.

Det vik­tigs­te som skjed­de var:

Beg­ge par­ti­er vant litt

Det er to sto­re po­li­tis­ke par­ti­er i USA. Beg­ge vil ha flest mu­lig av sine po­li­ti­ke­re inn i Kon­gres­sen.

Etter mel­lom­val­get var beg­ge par­ti­ene for­nøy­de med re­sul­ta­te­ne.

– Trump var mest for­nøyd med at hans par­ti, Det re­pub­li­kans­ke par­ti, fikk fle­re po­li­ti­ke­re inn i Se­na­tet, sier Re­stad. I Se­na­tet be­stem­mer man hvem som skal ha vik­ti­ge job­ber, men også lo­ve­ne og hvor mye folk skal be­ta­le i skatt.

Fikk mind­re makt

Men Se­na­tet og pre­si­den­ten kan ikke be­stem­me skat­ter og lo­ver helt ale­ne. Det­te må først be­stem­mes i Re­pre­sen­tan­te­nes hus. Den de­len av Kon­gres­sen var det mot­stan­der­ne til Trump som vant (Det de­mo­kra­tis­ke par­ti). Det be­tyr at de kan stop­pe fle­re sa­ker for­di de er ueni­ge.

– Det­te vil gjø­re det vans­ke­li­ge­re for Trump frem­over, sier Re­stad.

Det kan for ek­sem­pel bli vans­ke­li­ge­re for Trump å byg­ge en mur mot gren­sen til Mexico nå.

Man­ge stem­te

Om to år skal det vel­ges ny pre­si­dent igjen i USA.

Får Trump fort­set­te?

– Det er vans­ke­lig å si. Men vi så at det­te val­get in­spi­rer­te man­ge unge vel­ge­re, kvin­ner og mi­no­ri­te­ter til å stem­me på de­mo­kra­te­ne, sier Re­stad.

Men mel­lom­val­get vis­te også at Trump fort­satt er vel­dig po­pu­la­er.

Det enes­te man kan si sik­kert nå, er at mel­lom­val­get fikk re­kord­man­ge ame­ri­ka­ne­re til å bru­ke stemme­ret­ten sin.

Fle­re kvin­ner i Kon­gres­sen

Val­get ble også his­to­risk av fle­re grun­ner: ¤¤Re­kord­man­ge kvin­ner ble valgt

inn i Kon­gres­sen. ¤¤Mus­lims­ke kvin­ner ble for førs­te

gang valgt inn i Kon­gres­sen ¤¤Førs­te kvin­ner fra en ur­be­folk­ning er valgt inn i Kon­gres­sen.

– Det­te er vel­dig bra for like­stil­lin­gen i USA, sier Re­stad.

«Enorm suk­sess», skrev en for­nøyd Trump på Twit­ter etter val­get. Do­naldTrump Re­pub­li­ka­ner

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.