Hvor­for er noen slem­me?

Aftenposten Junior - - Spør Oss! - Hil­sen Helse­bro­ren

Hvor­for er noen slem­me mot hver­and­re?

Hil­sen Mik­kel (7)

Hei, Mik­kel!

Det er man­ge grun­ner til at noen er slem­me mot hver­and­re. Noen er slem­me for­di de er mis­un­ne­li­ge, and­re er slem­me for­di de har det vondt selv. Noen er slem­me uten at de vet det.

Var egent­lig snill

Å gå inn for å va­ere slem med vil­je og å bli opp­fat­tet som slem er to for­skjel­li­ge ting. En per­son kan se slem ut, el­ler noe han gjør, kan vir­ke slemt, men det kan ten­kes at per­sonen gjor­de det bare for å va­ere snill.

La­tet som

Hvis du har burs­dag og in­gen sier gra­tu­le­rer med da­gen til deg, kan det for ek­sem­pel vir­ke som om in­gen bryr seg. Det kan fø­les gans­ke slemt, men så opp­da­ger du etter hvert at alle bare lot som. For på slut­ten av da­gen over­ras­ker de deg med en stor burs­dags­fest. Da blir det plut­se­lig noe helt an­net.

Eg­ne me­nin­ger

Noen er slem­me mot and­re for­di de har en an­nen hud­far­ge el­ler for­di de er kja­eres­te med en av sam­me kjønn. Da går de inn for å va­ere slem­me, det er noe de har la­ert seg. Man må tør­re å lage seg en egen me­ning om and­re per­soner, og å hus­ke at én per­son ikke lig­ner på man­ge and­re.

Be om unn­skyld­ning

Det er dess­ver­re noen som li­ker å va­ere slem­me mot and­re for­di de selv tror de får det bed­re. Da bør man spør­re seg selv: Hvor­dan vil­le jeg følt det hvis noen gjor­de el­ler sa det sam­me til meg?

Vi gjør alle noe slemt av og til, kan­skje vi gjør det med vil­je, el­ler kan­skje vi gjør det uten å ten­ke over det. Gjør man noe som er slemt, er det vik­tig å si unn­skyld.

Gjør man noe som er slemt, er det vik­tig å si unn­skyld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.