Hvor­for er det rin­ger rundt Sa­turn?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - Hil­sen Andreas

Hei, Andreas! Hvor­for har pla­ne­ten Sa­turn rin­ger rundt seg? Hil­sen Lud­vig (6)

Hei, Lud­vig!

Sa­turn er en av de yt­ters­te pla­ne­te­ne som går i ring rundt So­len. Na­er­mest So­len har vi Mer­kur, Ve­nus, Jor­den (oss!) og Mars. Alle dis­se er stein­pla­ne­ter. Det be­tyr at de har en fast over­fla­te av stein, støv og jord.

La­get av is­bi­ter

Lengst fra So­len har vi Ju­pi­ter, Sa­turn, Ura­nus og Nep­tun. Dis­se fire er gass­pla­ne­ter. De er la­get av gass. For­di gass­pla­ne­te­ne er så langt borte fra So­len er det vel­dig kaldt der. Noe av gas­sen på pla­ne­te­ne er der­for fryst til is.

Og gjett hva! Det er is rin­ge­ne er la­get av! Rin­ge­ne rundt Sa­turn er la­get av is­bi­ter.

Sto­re som bus­ser

Noen is­bi­ter er mind­re enn et sand­korn, and­re er sto­re som en buss.

Men fors­ker­ne vet ikke sik­kert hvor­dan rin­ge­ne av is kom dit. Noen me­ner at de har va­ert der len­ge, mens and­re me­ner de må va­ere gans­ke nye.

For å fin­ne sva­ret har vi sendt fire rom­son­der til Sa­turn. Det er dings­er ful­le av måle­in­stru­men­ter, som kan fly for­bi el­ler fly i ring rundt pla­ne­ten. Der har de tatt bil­der og gjort må­lin­ger.

Fle­re hund­re rin­ger

De førs­te bil­de­ne vis­te for ek­sem­pel at Sa­turn har fle­re hund­re rin­ger til sam­men. Da ble fors­ker­ne vel­dig over­ras­ket.

Den sis­te rom­son­den som ble sendt til Sa­turn, he­ter Cas­sini. Den had­de med seg en li­ten dings som den send­te ned mot en av må­ne­ne til Sa­turn. Må­ne­ne går i bane rundt pla­ne­ten. Fors­ker­ne tror at hvis vi la­erer mer om hva dis­se må­ne­ne er la­get av, kan vi også la­ere hvor rin­ge­ne kom­mer fra.

– Gans­ke sprøtt

Tenk at vi kan sen­de dings­er til and­re pla­ne­ter som kan sen­de bil­der til­ba­ke til oss på Jor­den! Det sy­nes jeg er gans­ke sprøtt. Det gjør meg litt stolt over å va­ere men­nes­ke, egent­lig.

Sa­turn­har tu­se­ner­avrin­ger I 2004 kom Cas­sini-son­den til Sa­turn og fant enda en ny ring rundt Sa­turn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.