– Jeg har fått man­ge styg­ge kom­men­ta­rer

Da stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg gikk på sko­len, ba de bussjå­fø­ren om hjelp til å ord­ne opp når de had­de krang­let.

Aftenposten Junior - - Forside -

Voks­ne vet ikke hvor frek­ke barn er mot hver­and­re, har fle­re for­talt til Af­ten­pos­ten Ju­nior. Stats­mi­nis­te­ren får selv man­ge styg­ge mel­din­ger. Man­ge ten­ker nok ikke på hvor­dan det er å få sån­ne kom­men­ta­rer, tror hun.

Tekst: Fri­da So­fie Minou, Gre­gers Clau­sen, Ma­ri Midt­sti­gen og Char­lot­te Oli­ver­sen Foto: Mo­ni­ca Strøm­dahl

Voks­ne vet ikke hvor frek­ke barn er mot hver­and­re, for­tal­te man­ge barn til Af­ten­pos­ten Ju­nior da vi skul­le lage den­ne avi­sen. Fle­re sa også at det ikke all­tid hjel­per å snak­ke med voks­ne der­som ting er vans­ke­li­ge.

Vi ba der­for om et in­ter­vju med stats­mi­nis­te­ren.

Hva ten­ker du om det at voks­ne ikke vet hvor frek­ke barn kan va­ere?

– Jeg tror det er rik­tig. Av og til sier barn ting til hver­and­re som er gans­ke styg­ge, uten at de ten­ker over hvor stygt det er. De tøf­fer seg litt, og bru­ker ord som de ikke all­tid for­står.

Hvil­ke ord da?

– Det er noen som kal­ler and­re for «hore», for ek­sem­pel. Jeg sy­nes det er faelt. Men barn har kan­skje hørt and­re si det, det er der­for vik­tig at voks­ne også ten­ker på hva de sier om and­re.

Hva vil du si til de bar­na som ikke får hjelp når de snak­ker med en vok­sen?

– At det er vik­tig å snak­ke med en vok­sen li­ke­vel. Kan­skje må du prø­ve en an­nen vok­sen enn den førs­te du prøv­de.

Hva gjør du selv hvis du får styg­ge kom­men­ta­rer på nett?

– Jeg bryr meg ikke så mye om det. Det er for­di jeg har fått man­ge styg­ge kom­men­ta­rer i vel­dig man­ge år. Men jeg sy­nes folk skul­le la va­ere. Folk kan godt va­ere ueni­ge, men de kan drop­pe å snak­ke stygt om and­re.

Hva gjør du for å over­se kom­men­ta­re­ne?

– Jeg bare skrol­ler for­bi hvis jeg får styg­ge kom­men­ta­rer på Insta­gram og Face­bo­ok. Noen gan­ger slet­ter jeg mel­din­ge­ne. Det er nok vel­dig man­ge men­nes­ker som sit­ter bak skjer­men sin og skri­ver noe uten å ten­ke på hvor­dan det opp­le­ves å få mel­din­ge­ne.

– Ble du mob­bet da du gikk på sko­len?

– Jeg opp­lev­de å ha noen krang­ler som var­te et par uker, men jeg vil ikke kal­le det mob­bing.

– Had­de du noen voks­ne å snak­ke med?

– Da jeg gikk på barne­sko­len, tok vi ofte skole­buss. Bussjå­fø­ren fikk høre alle krang­le­ne våre. Hvis vi var sinte på hver­and­re, snak­ket vi med ham for å ord­ne opp.

Ang­rer du på noe du gjor­de da?

– Kan­skje at vi ikke skjønte at de som ikke var med, kun­ne føle at de ikke ble in­vi­tert inn. Vi steng­te dem ikke ute, vi trod­de bare de ikke var in­ter­es­sert i det sam­me som oss.

Men si­den du er stats­mi­nis­ter: Hva vil du gjø­re med at barn i dag ikke blir hørt?

– Vi for­sø­ker å lage et sys­tem som gjør at alle sko­ler har en plikt til å gjø­re noe med pro­ble­me­ne. Vi har la­get nye lov­reg­ler om mob­bing. Det be­tyr at hvis barn el­ler for­eld­re rap­por­te­rer om at noen er blitt mob­bet, så har sko­len en plikt til å gjø­re noe.

Det må du si på en litt bed­re måte ... – Sko­len kan få bot og kjeft av de som be­stem­mer i Nor­ge om de ikke gjør noe.

Er du sik­ker på at det vir­ker?

– Vi vet i hvert fall nå at vi har fått vel­dig man­ge kla­ger. Det be­tyr at sys­te­met vir­ker.

Hva tror du er den størs­te for­skjel­len på å va­ere barn nå og da du var barn?

– So­sia­le medi­er. Hvis du gjør noe dumt el­ler er sint, så kan noen ta bil­de og sen­de vi­de­re. Du blir lik­som ikke kvitt det. Det er mye vans­ke­li­ge­re.

– Det er man­ge ting folk kan bli sinte for, sier Erna Sol­berg til Ju­nior-jour­na­lis­te­ne.

– Jeg har spilt litt Fort­ni­te, men jeg sy­nes det er litt kre­ven­de, sa Erna Sol­berg til Gre­gers.

Ju­nior-jour­na­list Minou fikk møte stats­mi­nis­te­ren på kon­to­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.