Fant mu­mi­er og gam­le sta­tu­er av kat­ter

Fle­re mu­mi­er og sta­tu­er av kat­ter er fun­net i gam­le gra­ver i Egypt. – Det er sjel­den arkeo­lo­ger fin­ner gra­ver med så man­ge ting, sier eks­pert An­ders Bet­tum.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord

Inni gra­ve­ne fant arkeo­lo­ger hundre­vis av ting som har lig­get be­gravd i cir­ka 2500 år. Mu­mi­ene og sta­tu­ene ble fun­net ved Sak­ka­ra­py­ra­mi­de­ne i Egypt. Sta­tu­ene var la­get av bron­se.

Fin­nes det man­ge kat­te-mu­mi­er i Egypt?

– Ja, for cir­ka 2500 år si­den var det utro­lig po­pu­la­ert å lage mu­mi­er av kat­ter og and­re dyr, sier egyp­to­log An­ders Bet­tum.

Hvor­for det?

– På den ti­den trod­de men­nes­ke­ne i Egypt at gu­de­ne deres kun­ne bo inni et dyr. De så for seg at en gud­in­ne de kal­te Bast, noen gan­ger kun­ne leve i en katt. De la­get kat­te-mu­mi­er som ble solgt til men­nes­ker som vil­le gi en gave til gud­in­nen. Det gjor­de de for å vise re­spekt, sier han.

And­re mu­mi­er av dyr som lå i gra­ven, var slan­ger, kro­ko­dil­ler og en spe­si­ell bil­le. Bil­len ble brukt som smyk­ke det i gam­le Egypt, iføl­ge ny­hets­by­rå­et AP.

De førs­te som had­de kat­ter

Egyp­ter­ne var de al­ler førs­te som be­gyn­te å ha kat­ter som hus­dyr. I star­ten var det vil­le kat­ter som selv be­stem­te seg for å flyt­te til men­nes­ke­ne i Egypt. Det skjed­de for­di men­nes­ke­ne lag­ret korn. Inni korn­lag­re­ne var det mus, som kat­te­ne jak­tet på.

Hva kan vi la­ere av det nye fun­net?

– Hver gang man fin­ner en grav med ting, la­erer vi litt mer om hvor­dan men­nes­ke­ne lev­de i Egypt i gam­le da­ger, sier Bet­tum.

Hva sy­nes du er det mest uni­ke fun­net til nå?

– Det er en bronse­sta­tue av en katt som er cir­ka 2500 år gam­mel. Den var pyn­tet med gull og smyk­ker da den ble fun­net. Den kal­les Gay­er-An­der­son-kat­ten og står i dag i the Bri­tish Museum i Lon­don.

Det­te er noen av katte­sta­tu­ene som ble fun­net i gra­ver ved Sak­ka­ra-py­ra­mi­de­ne i Egypt tid­li­ge­re i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.