Drøm­mer om å bli rapstjer­ne

Za­hed bru­ker all fri­ti­den sin på å skri­ve små teks­ter. Drøm­men er å bli en rap-stjer­ne.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie Foto: Stein J. Bjør­ge

Za­hed els­ker å skri­ve teks­ter og rap­pe. ak­ku­rat som Le­on, som han spil­ler i se­ri­en Rot på nrK. Za­hed kjen­ner seg vel­dig igjen i Le­on. ak­ku­rat sånn var han også da han gikk på barne­sko­len.

– Jeg var en li­ten bøl­le som ofte kom opp i pro­ble­mer. Men én dag tenk­te jeg bare: hvor­for gjør jeg det­te? Så slut­tet jeg bare, sier Za­hed.

Za­hed skri­ver teks­ter og rap­per om det al­ler mes­te.

– Jeg rap­per om meg selv og hvor jeg kom­mer fra. om ven­ner, sam­fun­net, pen­ger. og så li­ker jeg godt å skri­ve om det å bli kjent, sier han og ler.

en av teks­te­ne hand­ler om hvor­dan det er når noen ikke har tro på at du kan kla­re ting. Men bare vent og se, «jeg skal lage min vei», har Za­hed skre­vet.

Bru­ker mo­bi­len

alle teks­te­ne skri­ver han inn på mo­bi­len.

– ord og set­nin­ger fal­ler ofte inn i ho­det mitt, sier han og for­kla­rer at det kan skje når han lig­ger i sen­gen el­ler når han hen­ger sam­men med ven­ner på kjøpe­sen­te­ret.

– Det gir en god fø­lel­se å skri­ve noe bra. for ek­sem­pel når en rap gir me­ning.

– Jeg had­de flaks!

Det var helt til­fel­dig at Za­hed be­gyn­te å rap­pe. for et par år si­den ble han med til en fri­tids­klubb på Sin­sen. Klub­ben had­de et stu­dio der man kun­ne få hjelp til å rap­pe og mik­se lå­ter. Za­hed fikk prø­ve å rap­pe for al­ler førs­te gang.

Da be­stem­te han seg: han byt­tet ut fot­ball med rap.

På fri­tids­klub­ben traff han også de som la­ger tV-se­ri­en Rot.

– De spur­te om jeg vil­le kom­me på au­dition (prøve­spil­le til se­ri­en). Jeg had­de skik­ke­lig flaks! Jeg had­de egent­lig ikke tenkt å dra på fri­tids­klub­ben den da­gen da nrK var der, sier han.

Steng­te stu­dio

I høst fikk Za­hed be­skjed om at stu­dio­et på fri­tids­klub­ben har stengt.

– Det er skik­ke­lig dumt. Jeg føl­te meg hjem­me der, sier Za­hed.

– Si­den stu­dio­et er stengt, fø­ler jeg at jeg har mis­tet litt av sjan­sen min til å bli rap­per, sier han.

– hvis jeg skul­le gitt noen et skrive­tips, vil­le jeg sagt: Skriv om noe som er vik­tig for deg!

Ten­ker helt for­skjel­lig

Za­hed me­ner det er vik­tig at voks­ne set­ter seg inn i hvor­dan det er å va­ere barn i dag.

– Voks­ne ten­ker at vi le­ver i den sam­me ti­den som de voks­te opp i. Men barn i dag snak­ker og ten­ker på en helt an­nen måte enn de gjor­de.

Za­hed (13) fra Tv-se­ri­en Rot

Za­hed har all­tid mo­bi­len lett til­gjen­ge­lig i til­fel­le han kom­mer på en kul tekst.

Za­hed og kom­pi­se­ne sit­ter ofte på kjøpe­sen­te­ret når de skri­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.