Hva gjør du når la­ere­ren ikke bryr seg?

Aftenposten Junior - - Forside - Hil­sen Helse­bror

Det er man­ge jen­ter i klas­sen min på sko­len som mob­ber meg. Når jeg sier fra til la­erer­ne, bryr de seg ikke. Hva kan jeg gjø­re? Hil­sen jen­te (9)

Hei!

Når du sier at la­erer­ne ikke bryr seg, blir jeg vel­dig lei meg. De har nem­lig an­svar for å for­sø­ke å stop­pe mob­bin­gen og for­hind­re at det skjer.

Men det er ikke bare la­erer­ne som har det­te an­sva­ret. Det an­sva­ret har alle voks­ne. Du må der­for ikke stop­pe å for­tel­le om det du opp­le­ver. Fort­sett å si fra helt til du fin­ner en som kan hjel­pe!

Snakk med helses­øs­ter

Hvis du fø­ler at la­erer­ne ikke bryr seg, ten­ker jeg at det er lurt å gå til helses­øs­ter på sko­len din. En helses­øs­ter job­ber mye med mob­bing og kan mye om det­te.

Kan­skje du også kan snak­ke med for­eld­re­ne dine? El­ler en venn du sto­ler på?

Mob­bing skjer ofte uten at det er noen grunn til det. Det kan også ten­kes at den som mob­ber, også har det vondt og tren­ger hjelp. Der­for er det vik­tig å si fra.

Si fra!

Når man blir mob­bet, må man si fra til en vok­sen, til for­eld­re­ne, noen på sko­len el­ler and­re man sto­ler på. Men det er også vik­tig at de som mob­ber, også tør å si fra. Det er in­gen som li­ker å gjø­re noe vondt mot and­re. De fles­te øns­ker at alle skal ha det bra.

Førs­te skritt!

I de fles­te til­fel­ler blir ting bed­re. Det er man­ge som kan hjel­pe. Det å be om hjelp er ofte det al­ler vans­ke­ligs­te. Men de vans­ke­ligs­te tin­ge­ne er også ofte det al­ler vik­tigs­te.

Og du: Ikke glem at du er best, uan­sett hva and­re sier!

Fort­sett å si fra helt til du fin­ner en som kan hjel­pe!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.