Byg­ger opp sko­ler igjen et­ter kri­gen

Man­ge barn fra Sy­ria og Irak er nå til­ba­ke på skole­ben­ken. Men fort­satt er det fle­re mil­lio­ner skole­barn ver­den over som ikke går på sko­le.

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden - Tekst: Char­lot­te Oli­ver­sen

1 Hvor man­ge barn går ikke på sko­le?

61 mil­lio­ner barn i barne­skole­al­der ver­den over går ikke på sko­le, iføl­ge The Glo­bal Edu­ca­tion Mo­ni­to­ring Re­port.

2 Hva er grun­nen til at så man­ge barn ikke går på sko­le?

– Man­gel på sko­ler og gode la­ere­re, men også at sko­ler er øde­lagt på grunn av krig og na­tur­ka­ta­stro­fer. Fat­tig­dom er også en grunn, sier Kim Gab­ri­el­li i UNICEF.

3 Hvor­for er det vik­tig med sko­le?

– Når kri­ger tar slutt, tren­ger vi men­nes­ker som kan byg­ge opp lan­det igjen. Hvis in­gen er blitt ut­dan­net, har de for ek­sem­pel in­gen la­ere­re, elek­tri­ke­re el­ler in­ge­ni­ø­rer som kan gjø­re det­te, sier Gab­ri­el­li.

4 I Irak har det va­ert krig. Hvor­dan er si­tua­sjo­nen for skole­barn i Irak nå?

– Man­ge iraks­ke barn har mis­tet fle­re år med skole­gang. Det er først de sis­te åre­ne at de har kun­net gå på sko­le. Men man­ge sko­ler er frem­de­les øde­lag­te, og det er få la­ere­re, sier Alex­and­ra Sai­eh fra Flykt­ning­hjel­pen.

5 Hvor­for har ikke bar­na kun­net gå på sko­le?

– Før kon­trol­ler­te IS man­ge byer i Irak. Det gjør de ikke len­ger, sier Sai­eh.

Hva sy­nes bar­na om å star­te på sko­len igjen?

– De er spen­te, og gla­de for å va­ere på et sted der de kan leke med ven­ne­ne sine, sier Sai­eh.

7 Hvor­dan er det i Sy­ria?

– Si­tua­sjo­nen er litt ro­li­ge­re nå enn for noen år si­den. Det job­bes nå med å åpne sko­le­ne igjen. Det byg­ges også nye sko­ler. Noen barn får også ut­dan­ning på and­re må­ter, som på mo­bi­len og i and­re byg­nin­ger som før ikke var en sko­ler, sier Kim Gab­ri­el­li i UNICEF.

8 Alle barn har rett til sko­le. Hvor­for kla­rer ikke alle land å få til det, når det står i Barne­kon­ven­sjo­nen?

– Det kan va­ere for­di lan­det har lite pen­ger el­ler for dår­li­ge sys­te­mer. Da blir det for få sko­ler, for få la­ere­re og for lite ut­styr som er nød­ven­dig for at barn skal kun­ne gå på sko­len sier Gerd Han­ne Fo­sen, som job­ber i NORAD.

9 61 mil­lio­ner er man­ge barn. Øker det­te tal­let?

– De sis­te ti åre­ne har an­tal­let barn som ikke går på sko­le, va­ert om­trent det sam­me. Men må­let er at alle barn i hele ver­den skal gå på sko­le og få ut­dan­ning, sier Fo­sen.

10 Er det mu­lig?

– Ja! 9 av 10 barn ver­den over be­gyn­ner nå på barne­sko­len, sier Gab­ri­el­li.

– Jeg tror det er mu­lig å få alle barn på sko­le der­som po­li­ti­ke­re i alle land vir­ke­lig øns­ker det, sier Fo­sen.

Disse jen­te­ne fra Sy­ria har flyk­tet til Li­ba­non, hvor de nå går på sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.