– Jeg ang­rer på at jeg ikke sa fra

Det tok man­ge år før Vic­tor Sot­berg for­tal­te om hem­me­lig­he­ten han had­de.

Aftenposten Junior - - Reportasje - Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie Foto: Stein J. Bjør­ge

Skole­går­den var full av ele­ver. I et klasse­rom satt en gutt bak pul­ten sin, helt ale­ne. Han had­de kledd seg i svart gen­ser og svart buk­se og gjem­te seg fra de eld­re gut­te­ne på sko­len som plei­de å dyt­te ham og rope:

«Du er så homo, ass!» «Vil du va­ere jen­te, el­ler?» «Hvor­for går du med rosa kla­er?»

Var klas­sens klovn

Gut­ten he­ter Vic­tor og er i dag 27 år og er kjent som FlippKlippVic­tor.

– Mob­bin­gen star­tet gans­ke fort, da jeg be­gyn­te på ung­doms­sko­len, sier han.

På barne­sko­len var han kjent som klas­sens klovn, og var godt likt av alle. Så ble li­vet snudd opp ned.

En vond hem­me­lig­het

På barne­sko­len had­de han man­ge ven­ner og plei­de å gå i kla­er med man­ge far­ger. I lø­pet av det førs­te året på ung­doms­sko­len ble han in­ne­slut­tet og stil­le. Hvor­for kal­ler de meg homo? Er det noe galt med meg? tenk­te han.

Det var nes­ten in­gen som viss­te om mob­bin­gen. Han syn­tes det var flaut å for­tel­le fa­mi­li­en sin om det. Han var redd det bare skul­le bli ver­re.

– I dag ang­rer jeg på at jeg ikke sa fra. Det had­de helt sik­kert blitt ordnet opp i om jeg had­de sagt noe, sier han.

Teg­net li­vet sitt

I høst la­get Vic­tor en vi­deo der han teg­net li­vet sitt. Ved hjelp av teg­nin­ger for­tal­te han om den vans­ke­li­ge ti­den. You­tu­be­vi­deo­en er nå blitt sett nes­ten 70.000 gan­ger. «Jeg har opp­levd det sam­me», skri­ver fle­re i kom­men­tar­fel­tet.

– Jeg vet så godt hvor­dan det er å føle seg an­ner­le­des og rar. Må­let mitt er å få and­re til å føle at det er helt greit å va­ere seg selv.

Lik­te gutter og jen­ter

Da Vic­tor be­gyn­te på vi­dere­gå­en­de sko­le, fikk han en ny beste­kom­pis, som han et­ter hvert ble for­els­ket i.

– Det var da jeg fant ut at jeg var bi­fil. At jeg kun­ne få ster­ke fø­lel­ser for både gutter og jen­ter, sier Vic­tor.

Men det tok fle­re år før han tur­de å for­tel­le det til fa­mi­lie og ven­ner.

– Jeg bruk­te man­ge år på å re­spek­te­re meg selv ak­ku­rat sånn som jeg er. Men da jeg en­de­lig for­tal­te det til dem rundt meg, sa alle: Vi er like glad i deg uan­sett!

Jeg vet hvor­dan det er å føle seg an­ner­le­des! Vic­tor Sot­berg

Da han star­tet på ung­doms­sko­len, be­gyn­te noen av de eld­re gut­te­ne å mob­be ham. Blant an­net for hvor­dan han så ut.– Jeg byt­tet ut alle klaer­ne mine med svar­te kla­er, sier Vic­tor.

På barne­sko­len var Vic­tor en po­pu­la­er gutt med man­ge ven­ner. I til­legg els­ket han å kle seg i farge­rike kla­er.

I dag har Vic­tor det vel­dig bra. Han har også for­talt om de von­de åre­ne på ung­doms­sko­len til fa­mi­li­en.

Vic­tor fant ut at han kun­ne for­els­ke seg i både gutter og jen­ter.– Men mob­bin­gen på ung­doms­sko­len, gjor­de at jeg holdt det hem­me­lig i man­ge år, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.