Hvor­dan ser man at dyr er syke?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Her kan du sen­de inn et bil­de av deg og et dyr. Det tren­ger ikke va­ere ditt eget dyr. Skriv gjer­ne et par lin­jer om dy­ret (for ek­sem­pel navn og al­der).

Bil­det kan kom­me på trykk i Af­ten­pos­ten Ju­nior, på Af­ten­pos­ten Ju­niors Face­bo­ok-side og Insta­gram. Send bil­det til:

Af­ten­pos­ten Ju­nior, Boks 1178 Sen­trum, 0107 Oslo El­ler send på mail: [email protected]­ten­pos­ten­junior.no Hei, Ola!

Jeg lu­rer på hvor­dan man kan se at dyr er syke?

Hil­sen Ma­ren (13)

Hei, Ma­ren!

Det kan va­ere vans­ke­lig å fin­ne ut hva som fei­ler et dyr som er sykt.

Et dyr kan ikke for­tel­le deg hvor det er vondt. Tvert imot, syke el­ler ska­de­de dyr prø­ver gjer­ne å skju­le at noe er galt.

Men de som kjen­ner dy­ret godt, kan kan­skje mer­ke for­and­rin­ger i mat­lyst, opp­før­sel, hu­mør og kropps­språk.

Hvis du tar med et sykt dyr til dyr­le­gen, vil du først bli spurt om det­te. Der­et­ter vil dyr­le­gen un­der­sø­ke dy­ret, fra topp til tå. Hvis det er noen tvil om hva som er galt, vil dyr­le­gen gjø­re enda fle­re un­der­sø­kel­ser.

Dyr­le­gen har sett tu­sen­vis av dyr med alle mu­li­ge syk­dom­mer, og kan fort se om en blod­prø­ve er nor­mal el­ler ikke.

Han vil da kun­ne si om det er noe galt, og even­tu­elt hva.

Noen gan­ger er det lett. Men det kan va­ere at man må ta man­ge tes­ter for å fin­ne ut av det.

Dyre­hil­sen fra Ola

Martha(8) Sen­ja-flek­ken (1 år og5 må­ne­der)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.