Plut­se­lig var skole­veg­gen malt grå. Da pro­te­ster­te ele­ve­ne.

Liv, Mil­le og He­le­ne star­tet en un­der­skrifts­kam­pan­je. Nå får sko­len be­hol­de gul­far­gen.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Jan­ne Hå­land og Char­lot­te Oli­ver­sen Foto: Tom­my El­ling­sen

Da de tre jen­te­ne kom på sko­len en dag, opp­da­get de at en av veg­ge­ne på den gule sko­len var malt helt grå. In­gen viss­te at den gule sko­len skul­le få ny far­ge.

– Jeg ble vel­dig lei meg. Det så kje­de­lig ut med grått, sier He­le­ne.

– En barne­sko­le tren­ger far­ge, me­ner Mil­le.

– Det er mor­som­mere å kom­me til en gul sko­le om mor­ge­nen! Det gir en li­ten ener­gi-boost, un­der­stre­ker Liv.

Man­ge bi­dro

De tre venn­in­ne­ne star­tet en un­der­skrifts­kam­pan­je mot de nye pla­ne­ne for Nylund sko­le i Stav­an­ger. De sam­let inn un­der­skrif­ter fra and­re ele­ver på ark hvor det sto: «Ikke mal sko­len grå!». Noen av la­erer­ne skrev også un­der.

– Folk sto i kø for å skri­ve un­der! Et­ter noen fri­mi­nutt had­de nes­ten alle skre­vet nav­net sitt på ar­ket. Et­ter­på le­ver­te vi un­der­skrif­te­ne til en la­erer, sier Mil­le.

And­re i klas­sen hjalp også til. Noen fore­slo å gå med gule kla­er en dag. And­re la­get heia­rop.

Trod­de det var for sent

– Vi tenk­te kan­skje at det var for sent, si­den den ene veg­gen al­le­re­de var malt, sier Mil­le.

En avis i Stav­an­ger skrev om un­der­skrifts­kam­pan­jen, der­med fikk po­li­ti­ke­re og and­re voks­ne vite om den.

– Da fikk vi mer håp om at det kun­ne nyt­te, sier Liv.

Ble hørt

To uker et­ter at ele­ve­ne star­tet kam­pan­jen, fikk de en glad­mel­ding: Kom­mu­nen sa at sko­len får be­hol­de gul­far­gen – for­di ele­ve­ne var så en­ga­sjer­te.

– Jeg ble utro­lig glad! Jeg sy­nes ofte at voks­ne ikke hø­rer så mye på barn, sier He­le­ne.

Jen­te­ne er stol­te av at de klar­te å gjø­re en for­skjell.

– Det var ikke bare på grunn av oss. Det had­de ikke blitt noe av hvis in­gen had­de skre­vet un­der, sier Liv.

Og ikke nok med at de måt­te snu. Kom­mu­nen må også be­ta­le hele 300.000 kro­ner for å få malt den grå veg­gen gul igjen.

Var grå før

Den hund­re år gam­le sko­len ble gul for rundt 30 år si­den. Før det var fak­tisk sko­len grå. Det var By­an­tik­va­ren i Stav­an­ger som øns­ket at sko­len skul­le ha grå­far­gen til­ba­ke, men så skjøn­te hun hvor vik­tig gul­far­gen var for ele­ve­ne.

– Jeg er egent­lig enig i at gult er en mor­som­mere far­ge for en barne­sko­le, sier by­an­tik­var Han­ne Winds­holt.

Lu­re tips

Ele­ve­ne har tre råd til dem som vil en­ga­sje­re seg:

¤¤Det er bed­re å gjø­re noe, i

ste­det for bare å sit­te og se på. ¤¤Få med noen and­re som me­ner det sam­me som deg. Det er let­te­re når man ikke må gjø­re alt ale­ne.

¤¤Bare gjør det! Det er ikke så

vans­ke­lig.

Liv(11) mil­le (10)

Ele­ve­ne jub­let da de fikk vite at sko­len får be­hol­de gul­far­gen. Liv(11) Mil­le (10) He­le­ne(11)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.