Fikk mye opp­merk­som­het på hun­de-show

På en hunde­ut­stil­ling mø­ter man man­ge hun­der man van­lig­vis ikke ser så ofte.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie

Un­der Skan­di­na­vias størs­te hunde­ut­stil­ling var det spe­si­elt én rase som fikk mye opp­merk­som­het: ki­ne­sisk na­ken­hund. Den fin­nes i to va­ri­an­ter. En type som er hår­løs (Chine­se cre­sted) og en type med lang, silke­myk pels (Chine­se cre­sted powder­puff).

Hvor­dan kan to hun­der som ser så uli­ke ut, va­ere i slekt?

– Bort­sett fra pel­sen har de to ty­pe­ne helt likt lyn­ne (ve­sen el­ler per­son­lig­het). Ak­ku­rat som oss men­nes­ker, har hun­der ulik per­son­lig­het, sier Ma­rit Bak­ke Gar­den-Mong­li, som dri­ver med opp­drett av ki­ne­sis­ke na­ken­hun­der.

Hva er spe­si­elt for dis­se hun­de­ne?

– Hun­de­ne er vel­dig spre­ke. Man­ge tre­ner dem og bru­ker dem i kon­kur­ran­ser el­ler som ut­stil­lings­hun­der.

Iføl­ge Gar­den-Mong­li els­ker også hun­de­ne å la­ere nye ting.

Fry­ser en Chine­se cre­sted lett?

– Ja. Selv om powder­puff har litt ull un­der pel­sen, er ikke pel­sen som van­lig hunde­hår. Hå­ret lig­ner mer på men­neske­hår. Den hår­løse Chine­se cre­sted må be­skyt­tes når det er kaldt ute med for ek­sem­pel en gen­ser, el­ler med en boble­dress hvis det er enda kal­de­re.

Fra Ki­na?

Na­ken­hun­dens hjem­land er Eng­land. Men det fin­nes fle­re teori­er om hvor dis­se hun­de­ne egent­lig stam­mer fra. Noen me­ner Ki­na, and­re me­ner at ra­sen opp­sto i Sør- el­ler Mel­lom-Ame­ri­ka for fle­re tu­sen år si­den.

KILDE: WIKIPEDIA, NORSK KENNEL KLUB OG NORSK CHINE­SE CRE­STED KLUBB.

Foto: Stein J. Bjør­ge

se ed puff Chine­se cre­sted Selv om dis­se to hun­de­ne er av sam­me rase er det li­ke­vel én ting som skil­ler dem: Pels. Rus­sisk Toy

En rus­sisk mi­nia­tyr­hund av den sjeld­ne sort­en var også på hunde­ut­stil­lin­gen.

Fer­dig stylet for ut­stil­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.