Chris­tof­fer dri­ver med en dans man­ge ikke vet hva er.

Aftenposten Junior - - Kultur - Tekst: Char­lot­te oli­ver­sen Foto: olav ol­sen

1

HALLINGKAST:

– Jeg opp­da­get hal­ling­dans da jeg var bare fire år, sier Chris­tof­fer. danse­tre­ne­ren si­mon job­bet nem­lig i barne­ha­gen som Chris­tof­fer gikk i. – si­mon had­de med en fele som han spil­te var på. Jeg syn­tes det skik­ke­lig mor­som mu­sikk! et­ter hvert be­gyn­te Chris­tof­fer å dan­se på hal­ling selv. først folke­mu­se­et i oslo, og der­et­ter i grup­pen bUL­der og brak, hvor si­mon er tre­ner.

2

SOKKE-øVELSE: sier – nå skal si­mon. jeg la­ere deg et lite

– ta tak i triks, fort­set­ter sok­ken din, han. så blir det Chris­tof­fer enk­le­re, hol­der fo­ten og la­ger (el­ler sok­ken, nes­ten en fo­ten li­ten run­ding da) med gjen­nom med høy­re arm run­din­gen krop­pen.

– det som mens han Må­let er å er fint, er hop­per! få sier Chris­tof­fer. at det all­tid er noe man ikke har la­er t,

3 øVER: – det er litt unikt. det er vel­dig man­ge som dri­ver med bal­lett, men ikke så man­ge som hol­der på med hal­ling­dans, sier

Chris­tof­fer. nå dan­ser Chris­tof­fer hal­ling hver tirs­dag. han er den på sko­len som hol­der enes­te på med hal­ling­dans.

– når jeg prø­ver å for tel­le folk om det, skjøn­ner de ikke så mye.

Chris­tof­fer (9) Chris­ti­an (11)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.