Fien­der på TV, ven­ner i vir­ke­lig­he­ten

Jen­ny og Andrea spil­ler to jen­ter som slåss og bak­snak­ker hver­and­re i TV-se­ri­en Lik meg. I vir­ke­lig­he­ten er de gode ven­ner – og de tror de vet hvor­for se­ri­en en­ga­sje­rer så man­ge.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord Foto: Dan Pet­ter Ne­egaard

Sis­te epi­so­de av Lik meg ble sendt i for­ri­ge uke. Se­ri­en er blitt kom­men­tert og dis­ku­tert mye i so­sia­le medi­er og på sko­ler. Man­ge kjen­ner seg igjen i det som skjer.

– Noen skri­ver til meg at de har det vans­ke­lig og kjen­ner seg igjen i å bli ute­stengt. De spør meg om råd om hva de skal gjø­re, sier Jen­ny. Hun spil­ler Oda, som blir mob­bet i se­ri­en.

Hva sva­rer du da?

– Det sam­me som mo­ren til Oda sier i se­ri­en: «Hold deg unna folk som ikke er bra for deg.»

Hvor­for tror dere se­ri­en en­ga­sje­rer så mye?

– Den vi­ser på en rea­lis­tisk måte hva mob­bing kan va­ere. Det som skjer i se­ri­en, kun­ne skjedd i en helt van­lig 7.-klas­se.

Hand­ler om ute­sten­ging

Lik meg hand­ler om Oda, som sak­te, men sik­kert blir holdt uten­for av de and­re i klas­sen. Det er klas­sens mest po­pu­la­ere jen­te (Lu­na) som får de and­re med på å sten­ge hen­ne ute.

Man­ge føl­ge­re

Andrea og Jen­ny spil­ler uven­ner i se­ri­en Lik meg. I vir­ke­lig­he­ten hen­ger de sam­men så ofte de kan – og sy­nes det er vans­ke­lig å spil­le kji­pe mot hver­and­re. Beg­ge har fått tu­sen­vis av nye føl­ge­re i so­sia­le medi­er et­ter at Lik meg ble sendt. Her har de lagt ut sto­ries og vi­deo­er der de er sam­men.

– Man­ge spør hvor­for jeg er så slem mot Oda, men det er jo bare skue­spill, sier Andrea.

Skjøn­ner de at det bare er skue­spill?

– Noen av de yngs­te se­er­ne blan­der nok litt. Men det er stor for­skjell på hvor­dan vi er i vir­ke­lig­he­ten og sånn vi spil­ler i se­ri­en. Jen­ny er for ek­sem­pel vel­dig ro­lig i vir­ke­lig­he­ten. Hun er ab­so­lutt ikke en sint per­son, sier Andrea.

Hvor­dan er det å spil­le mob­ber?

– Jeg sy­nes det har va­ert vans­ke­lig å spil­le slem mot Jen­ny, for i vir­ke­lig­he­ten er vi blitt vel­dig gode ven­ner. Ofte be­gyn­te vi bare å le før vi skul­le spil­le slem­me mot hver­and­re, sier Andrea.

Går på uli­ke sko­ler

Andrea og Jen­ny går på hver sin sko­le i Oslo. De kjen­te ikke hver­and­re fra før.

– Jeg tror vi ble eks­tra gode ven­ner for­di vi spil­ler slem­me mot hver­and­re. For vi tenk­te kan­skje litt eks­tra på at vi måt­te va­ere greie mot hver­and­re i vir­ke­lig­he­ten, sier Andrea.

Hvil­ken sce­ne var vans­ke­ligst å spil­le inn?

– Da jeg skul­le dyt­te Lu­na i sak­ko­sek­ken. Jeg klar­te ikke å dyt­te for­di jeg grei­er bare ikke å va­ere slem mot and­re, sier Jen­ny.

Ny se­song til vår­en

Nå gle­der beg­ge jen­te­ne seg til å spil­le inn nes­te se­song av Lik meg, som skal vi­ses til vår­en. De har ennå ikke fått vite hva som skal skje i nes­te se­song.

Hva hå­per dere skal skje?

– Jeg hå­per Oda og Lu­na blir kjempe­gode ven­ner. Så hå­per jeg at Oda får fle­re ven­ner enn hun har nå, og kla­rer å be­hers­ke sinne­pro­ble­met sitt, sier Jen­ny.

Hva skal til for at Oda og Lu­na blir ven­ner?

– Kan­skje Oda kan va­ere der for Lu­na og støt­te hen­ne?

Man­ge spør hvor­for jeg er så slem

Andrea

Andrea og Jen­ny spil­ler fien­der på TV – i vir­ke­lig­he­ten er de ven­ner.

Andrea og Jen­ny ble godt kjent da de spil­te inn se­ri­en. Nå hen­ger de sam­men så ofte de kan.

Bil­det er fra inn­spil­lin­gen av en re­kla­me for se­song i av Lik meg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.