Kan tra­er snak­ke med hver­and­re?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Andreas!

Vet du om tra­er kan kom­mu­ni­se­re med hver­and­re?

Iris (12)

Hei, Iris!

Tra­er kan ikke snak­ke, smi­le el­ler sen­de mel­din­ger til hver­and­re på in­ter­nett. Men på en måte har de sitt eget in­ter­nett, og det­te er noe av det ra­res­te jeg la­er­te i hele fjor:

Un­der bak­ken

Når du går tur i sko­gen, ser det ut som traer­ne står ale­ne for seg selv. Men sånn er det ikke. Un­der bak­ken skjer det spen­nen­de ting.

Der nede snak­ker, de­ler og slåss traer­ne med hver­and­re. Og det gjør de med hjelp fra sopp!

Lan­ge trå­der

Sop­pen le­ver uten­på og inni røt­te­ne. Sop­pen gir tre­et stof­fer som det tren­ger, og får suk­ker til­ba­ke. Akku­rat dét har fors­ke­re visst len­ge. Men nå har de fun­net ut at sop­pen strek­ker seg len­ger. Sop­pen la­ger lan­ge trå­der, fra tre til tre. Det er dis­se trå­de­ne traer­ne bru­ker til å snak­ke med hver­and­re.

Suk­ker

Tra­er slip­per frø el­ler kong­ler ned på bak­ken slik at det vokser opp nye tra­er. Fors­ke­re har nå fun­net ut at de sto­re traer­ne sen­der suk­ker til de små traer­ne. På den må­ten over­le­ver de uten så mye sol.

Fors­ke­re har også sett at når noen tra­er hol­der på å dø, sen­der de ener­gi ned i røt­te­ne. De tror de gjør det sånn at and­re tra­er kan få bru­ke det.

Sen­der be­skje­der

Trå­de­ne i sop­pen kan også bru­kes til å sen­de ad­vars­ler. Hvis et tre blir an­gre­pet av skade­dyr, kan det gi be­skjed til nabo­traer­ne om at de bør lage mer gift. Traer­ne hjel­per hver­and­re med å for­sva­re seg!

Nett­ver­ket av sopp kan bru­kes til både bra og dår­li­ge ting, akku­rat som in­ter­net­tet vi men­nes­ker bru­ker.

Noen plan­ter er for ek­sem­pel eks­per­ter på å kob­le seg til sopp­trå­de­ne og stje­le stof­fe­ne som er på vei fra ett tre til et an­net.

Nes­te gang du går i sko­gen, kan du ten­ke på alt som skjer un­der føt­te­ne dine. Der går det trå­der av sopp på kryss og tvers, som et spin­del­vev.

Hil­sen Andreas

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.