Vinn en over­ras­kel­se

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - [email protected]­ten­pos­ten­junior.no Svar­frist: PS: Quiz San­na Hal­ling­stad (9), Rae­lin­gen

3. Hva he­ter den­ne hånd­ball­spil­le­ren?

A) Hei­di Lø­ke B) Nora Mørk C) Thea Mørk

Hva he­ter den nors­ke al­pi­nis­ten som vant se­son­gens førs­te løp i su­per-G?

A) Kje­til Jans­rud

B) Ak­sel Lund Svin­dal C) Hen­rik Kris­tof­fer­sen

5. Hva er «Black Fri­day»?

A) En år­lig handle­dag som ble star­tet i USA og Ca­na­da B) Fre­da­gen et­ter hal­low­e­en C) Et an­net navn på «fre­dag den 13.» Vi trek­ker én vin­ner som får en over­ras­kel­se i pos­ten. Send dine svar til:

I emne­fel­tet skri­ver du:

11. de­sem­ber. Husk å skri­ve adres­se din al­der, og te­le­fon­num­me­re en fore­satt i e-pos­ten. Vin­ner av quiz 47:

kald luft. Det er for­di mo­le­ky­le­ne i luf­ten be­ve­ger mer på seg.Se for deg at hele klas­sen din prø­ver å få plass i et lite rom, for ek­sem­pel in­ne på doen. Kan­skje dere kla­rer å få plass til alle sam­men, hvis dere står tett el­ler stab­ler i høy­den?Men hvis alle sam­men skalHil­sen Andreas Kledde­seg ig­rønt

Spil­le­ri EMnå4.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.