Lag­de og ga bort 21 jule­ka­len­de­re

I hele år har Kaia, Li­ve og Ina­na­da la­get jule­ka­len­de­re. De vil hjel­pe barn fra fa­mi­li­er med dår­lig råd.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Mar­grethe Linde­bø Skeie Foto: Si­ri Ø. Erik­sen

Jule­pa­pir, ga­ver og pynte­bånd lig­ger strødd ut­over gul­vet på rom­met til Kaia i Ski­en. Ven­nin­ne­ne Li­ve og Inan­da er også her – det har de va­ert hver tirs­dag det sis­te året. Jen­te­ne, som kal­ler seg for Ka­len­der­hjel­per­ne, sit­ter på gul­vet og pak­ker inn små ga­ver i høyt tem­po.

504 ga­ver

– Vi har la­get 21 jule­ka­len­de­re i år, sier ven­nin­ne­ne i kor og for­tel­ler at de til sam­men har pak­ket inn 504 ga­ver.

De tok kon­takt med Tele­mark Røde Kors, som i for­ri­ge uke del­te ut alle ka­len­der­ne til barn som vokser opp i fa­mi­li­er med dår­lig råd.

– Det dis­se jen­te­ne har gjort, er helt su­pert! Det be­tyr utro­lig mye for bar­na som får dem, sier An­ne W. Hals i Tele­mark Røde Kors.

Star­ten

Ven­nin­ne­ne har in­gen pla­ner om å stop­pe selv om årets ka­len­de­re er delt ut.

– Må­let vårt for nes­te år er 50 jule­ka­len­de­re, sier Inan­da.

Det hele star­tet i fjor, da de la­get en jule­ka­len­der til et mar­ked. Men den ble ikke solgt. Den ble i ste­det gitt vi­de­re til Røde Kors.

– Det er så trist å ten­ke på at man­ge barn ikke får jule­ka­len­der, sier Li­ve.

Mye ar­beid

For å lage 504 ka­len­der­ga­ver trengs det en del ting. Først tøm­te jen­te­ne sine egne rom for ting de ikke len­ger had­de bruk for. Så spur­te de klasse­ka­me­ra­ter og fa­mi­lie­med­lem­mer om det sam­me. De har også solgt ba­ker­va­rer og hatt ba­sar, slik at de kun­ne kjø­pe noen små­ga­ver.

– Det er vel­dig vik­tig at det er or­dent­li­ge ting i ga­ve­ne, sier Inan­da.

Al­der og kjønn

På gul­vet foran dem lig­ger det blant an­net lomme­bø­ker, arm­bånd, god­te­ri og bam­ser. Ka­len­de­ren de la­ger nå, er tenkt til en jen­te som er cir­ka 9–12 år. – Jeg had­de blitt glad hvis jeg had­de fått det­te her, sier Kaia.

Te­ma på sko­len

For Li­ve, Inan­da og Kaia er jule­ka­len­de­ren noe av det bes­te med hele de­sem­ber.

– Jeg åp­ner all­tid min med en gang jeg våk­ner, sier Inan­da. De to and­re nik­ker.

– Det er også det førs­te de fles­te snak­ker om på sko­len, sier Li­ve.

Der­for er det eks­tra fint å gi and­re barn en pakke­ka­len­der som el­lers ikke vil­le fått det, sy­nes de.

– Det had­de va­ert kult om vi in­spi­rer­te barn and­re ste­der i Norge til å gjø­re det sam­me, sier Kaia.

Jen­te­ne i Ka­len­der­hjel­per­ne har uli­ke rol­ler

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.