Kan det bli fred i Je­men?

Man­ge i Je­men er sult­ne og syke på grunn av kri­gen lan­det. Nå føl­ger hele ver­den med på om et møte i Sve­ri­ge kan bi­dra til fred i Je­men.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord

1 Når star­tet kri­gen i Je­men?

– Det star­tet med uro rundt i lan­det for syv år si­den. Men det ble vir­ke­lig al­vor for fire år si­den. Da star­tet kam­pe­ne i ho­ved­sta­den Sa­na.

2 Hvem er det som kri­ger mot hver­and­re?

– Først kri­get opp­rø­re­re fra Hout­hi-be­ve­gel­sen og sol­da­ter som støt­tet den tid­li­ge­re pre­si­den­ten mot den nye pre­si­den­tens sol­da­ter. Et­ter hvert blan­det man­ge av nabo­lan­de­ne seg inn i kri­gen og send­te sol­da­ter og vå­pen til Je­men.

3 Hva kri­ger de om?

– De kri­ger om hvor­dan Je­men skal sty­res, og hvor mye makt pre­si­den­ten skal ha. Pre­si­den­ten er ikke valgt av fol­ket.

4 Hvor­dan var det i Je­men før kri­gen star­tet?

– Lan­det er et av de fat­tigs­te i ver­den. Det har ofte va­ert kri­ger i lan­det, for­di det er man­ge folke­grup­per som er uenige om hvor­dan lan­det skal sty­res. Man­ge i lan­det kan ikke lese og skri­ve, og noen jen­ter blir gif­tet bort mens de frem­de­les er barn for­di fa­mi­lie­ne er fat­ti­ge. Man­ge har ikke jobb.

5 Hvor­dan har men­nes­ke­ne i Je­men det nå?

– Tre mil­lio­ner men­nes­ker har måt­tet flyk­te fra hjem­me­ne sine på grunn av kri­gen. Akku­rat nå er det eks­tra ille. Vel­dig man­ge sul­ter og er syke for­di det er for lite mat og medi­si­ner i lan­det.

6 Hvor­for får de ikke mat?

– I Je­men dyr­kes det lite mat blant an­net for­di

det er lite vann der. Det sis­te året har Saudi-Ara­bia sper­ret hav­ne­ne i Je­men. Det­te gjør de for å straf­fe Hout­hi-be­ve­gel­sen, som har sendt ra­ket­ter mot Saudi-Ara­bia. Det­te gjør det vel­dig vans­ke­lig for uten­lands­ke hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner å sen­de inn mat og medi­si­ner til lan­det nå.

7 Hvor­dan har barn i Je­men det?

– Man­ge tu­sen barn har dødd på grunn av man­gel på mat og medi­si­ner. Noen ste­der i lan­det går barn på sko­le som før, men i noen byer er det så mye krig nå at in­gen sko­ler er åpne.

8 Hvor­for vil man at freds­for­hand­lin­ge­ne skal skje i Sve­ri­ge?

– Sve­ri­ge har ikke støt­tet noen av par­te­ne i kri­gen. Da kan man lyt­te til alle par­ter og prø­ve å få de som er uenige, til å snak­ke sam­men.

9 Blir det noe av freds­for­hand­lin­ge­ne?

– De har blitt ut­satt fle­re gan­ger. Det vir­ker hel­ler ikke som om alle som er med i kri­gen, har lyst til å prø­ve å få fred nå.

Kan det bli fred i Je­men?

– Ja, men det vil kre­ve mye ar­beid. De har klart å få fred i lan­det før. De som var le­de­re i lan­det før kri­gen star­tet, må mø­tes og snak­ke sam­men.

Det er man­gel på rent vann i Je­men på grunn av kri­gen. Kvin­nen bor i ho­ved­sta­den Sa­na. Hun må gå ut av hjem­met sitt for å hen­te vann.

Gut­te­ne de­mon­stre­rer i ho­ved­sta­den Sa­na for­di de vil ha slutt på kri­gen i Je­men.

Ta en titt klo­den på på ser side 3, så du hvor Je­men lig­ger

Pro­fes­sor Stig Jar­le Han­sen er eks­pert på Je­men og har svart på spørs­må­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.