Hva skal den­ne ro­bo­ten gjø­re på Mars?

Rom­son­den InSight lan­det i for­ri­ge uke på Mars for å gjø­re noe som ikke er blitt gjort før.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ca­thri­ne Sol­bak­ken

Over 40 rom­son­der er blitt sendt til Mars, men bare åtte gan­ger har lan­din­ge­ne va­ert vel­lyk­ket, sier Ei­rik Newth, som er for­fat­ter og ast­ro­nom.

Kra­esj­lan­ding

Noen har hatt for stor fart, kra­esj­lan­det og er blitt øde­lagt. And­re har i ste­det be­gynt å gå i bane rundt planeten. Noen få har klart å brem­se far­ten og lan­de som de skul­le.

Spen­te

Den kvel­den InSight skul­le lan­de på Mars, satt de som job­ber i Na­sa der­for og fulg­te spent med. I mai ble rom­son­den skutt opp med en ra­kett. I seks må­ne­der har den reist fle­re hund­re mil­lio­ner av kilo­me­ter gjen­nom ver­dens­rom­met.

Ro­bo­ten had­de et ka­me­ra fes­tet til seg. De førs­te bil­de­ne ble sendt til­ba­ke til Jor­den al­le­re­de sam­me kveld som den lan­det. De vis­te at den had­de lan­det trygt.

Ald­ri gjort før

Ro­bo­ten har én opp­ga­ve, for­tel­ler Newth: Fin­ne ut hvor­dan planeten Mars ser ut inni. Det er det in­gen som vet sik­kert.

Rom­son­den skal gra­ve seg ned for å fin­ne ut hvor varmt det er inni planeten. Det skjer ved hjelp av et bor, som er fes­tet på rom­son­den. Kan­skje er det mye var­me­re inni planeten enn uten­på? Kan­skje fin­nes det lava der?

InSight skal også måle om det er be­ve­gel­ser inni planeten.

Når man fin­ner ut hvor­dan planeten fun­ge­rer, kan man også fin­ne ut om Mars og Jor­den er like el­ler uli­ke. Er de vel­dig like, be­tyr det at man kan la­ere mer om Jor­den.

Skal InSight fin­ne ut om man kan bo på Mars?

– Det er ikke egent­lig en del av opp­dra­get, sier Newth.

Men de som lu­rer, vil li­ke­vel ha bruk for det InSight skal fin­ne ut av: Hvis man fin­ner var­me i bak­ken, kan det bli en måte å skaf­fe ener­gi til strøm på, for ek­sem­pel.

So­len kan også lage ener­gi, men den er ikke helt til å sto­le på akku­rat på Mars. Ofte er det stor­mer med mye tett støv der, som kan sper­re for so­len, iføl­ge Newth.

Tar tid

Det vil gå man­ge må­ne­der før ro­bo­ten kan for­tel­le oss noe.

Rom­son­den er la­get for å kun­ne job­be på Mars i hele to år. Men det kan godt va­ere at den kla­rer å job­be enda len­ger.

– Jo len­ger den er der, desto stør­re mu­lig­he­ter er det for å

opp­da­ge noe spen­nen­de i bak­ken, sier Newth.

Kom­mer InSight til­ba­ke?

– Rom­son­der gjør ald­ri det. De blir rom­sø­p­pel. Det er alt­for dyrt å få sendt den til­ba­ke igjen, sier han.

Hva er det mest spen­nen­de vi vet om Mars al­le­re­de?

– Mars er ikke så tørr som vi trod­de. Vi vet at det har va­ert ren­nen­de vann der før, og det er det fort­satt. En stund trod­de vi Mars var død. Kan­skje er det mer liv på Mars enn vi trod­de, at det er fle­re ting som fore­går der. I så fall er det mor­somt, sier Newth.

Det­te er en mo­dell av InSight la­get i sam­me stør­rel­se som selve rom­son­den.

Her blir rom­son­den gjort fer­dig i Ca­li­for­nia før den ble sendt til Mars.

På rom­son­den sit­ter det et ka­me­ra som ble brukt til å ta det­te bil­det av Mars.

Bil­det ble tatt da Insight lan­det. Det vi­ser om­rå­det foran rom­son­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.