Det­te dy­ret lø­per for­test av alle

Når dy­ret lø­per i full fart, er hvert skritt på nes­ten syv me­ter!

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ce­lia Ha­ran

Ge­par­den er ver­dens ras­kes­te dyr til å løpe på land. Den kan løpe så fort som 120 kilo­me­ter i ti­men. Det er for­te­re enn det er lov å kjø­re bil i Norge.

Lan­ge ben

– Krop­pen til ge­par­den er byg­get så den kan løpe vel­dig fort! Ge­par­den har lan­ge ben, lang kropp og lang hale. Når den lø­per, bru­ker den ha­len til å sty­re ret­nin­gen med. Akku­rat

som ro­ret på en båt, for­kla­rer dyre-eks­pert Sver­re Lunde­mo.

Kan ikke løpe så langt

Ge­par­den bru­ker bare tre se­kun­der på å kom­me opp i topp­fart. Far­ten bru­ker ge­par­den når den skal jak­te på mat.

– Ge­par­den sni­ker seg så na­er som mu­lig det dy­ret den jak­ter på. Så lø­per den så fort den kla­rer! Men ge­par­den kla­rer fak­tisk ikke å løpe så langt om gan­gen, bare 200–500 me­ter.

Et­ter­på må den hvi­le en halv­time, sier Lunde­mo.

So­ver mye

Ge­par­de­ne hvi­ler el­ler so­ver fak­tisk nes­ten 20 ti­mer i døg­net, for å få nok ener­gi til å jak­te og løpe fort. Selv om ge­par­den er rask, er den ikke så sterk sam­men­lig­net med lø­ver og hyener. Dis­se stje­ler ofte ma­ten til ge­par­den hvis de får sjan­sen.

Hvil­ket dyr er nest ras­kest?

Det er en an­ti­lo­pe som he­ter gaf­fel­bukk.

Ge­par­den for­svin­ner

Før lev­de det man­ge fle­re ge­par­der i ver­den. Nå le­ver vil­le ge­par­der bare i noen få land i Afri­ka og i Iran.

– Det fin­nes litt mind­re enn 7000 vil­le ge­par­der i dag. I Iran er det bare 100 ge­par­der igjen, dess­ver­re, for­tel­ler Lunde­mo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.