Jor­den rundt

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord

1 FEIRET: – Jeg er vel­dig glad. Det var en vel­dig, vel­dig god dag på job­ben, sa Mag­nus Carl­sen til NRK da han vant sjakk-VM i Eng­land i for­ri­ge uke. Det­te er fjer­de gan­gen 28-årin­gen fra Lomme­da­len blir ver­dens­mes­ter. Mes­ter­ska­pet var­te i tre uker, og ble til slutt av­gjort med at Carl­sen vant tre stra­ke sei­re i hur­tig­sjakk mot ut­ford­re­ren Fa­bia­no Carua­na (26) fra USA.

2 JULEPYNT: Hvert år blir hu­set til USAs pre­si­dent, Det hvi­te hus, pyn­tet på en ny måte til jul. I år har første­dame Me­la­nia Trump valgt blod­røde jule­tra­er til jule­de­ko­ra­sjon, og det har skapt man­ge re­ak­sjo­ner i so­sia­le medi­er. Man­ge sy­nes pyn­ten er rar, mens and­re sy­nes det er vel­dig fint.

3 LEKER: Bar­na bor i Dha­ka, som er ho­ved­sta­den i Bang­la­desh. De­sem­ber er den kal­des­te må­ne­den i lan­det, men det er li­ke­vel cir­ka 25 gra­der om da­gen her.

4 VENTER PÅ MIKKE: Tegne­se­rie­fi­gu­ren Mikke Mus fyl­ler 90 år i år. I den for­bin­del­se rei­ser fi­gu­ren på en ver­dens­tur­né. I for­ri­ge uke kom Mikke til Se­oul i Sør-Korea. Der hils­te han på dis­se da­me­ne som job­ber fri­vil­lig med å pak­ke inn jule­ga­ver til fat­ti­ge barn.

5 ØYA «SYNKER»: Øya Gho­ra­ma­ra i In­dia er bare halv­par­ten så stor som den var for 20 år si­den. Grun­nen er klima­end­rin­ger (sto­re for­and­rin­ger i va­e­ret), som gjør at van­net sti­ger og over­svøm­mer sta­dig mer av øya. Man­ge på øya le­ver av å fiske.

6 UENIGE: En dom­stol (eks­per­ter på lo­ver) men­te i fjor at det skal bli lov for to men­nes­ker av sam­me kjønn å gif­te seg i

Taiwan. Men i for­ri­ge uke stem­te folk i Taiwan nei til det­te. Men dis­se gikk i tog for å vise at de vil at det skal bli lov for to av sam­me kjønn å gif­te seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.