Kjem­per for mil­jø­et – vant pris

Pe­nel­o­pe er den yngs­te som noen­sin­ne har vun­net Fri­vil­lig­hets­pri­sen. Nå er hun på kli­ma­topp­mø­tet i Po­len. Der vil hun for­tel­le de voks­ne hva bar­na me­ner om mil­jø­et.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ca­thri­ne Sol­bak­ken Foto: Mor­gen Uglum

Pe­nel­o­pe fikk pri­sen for­di hun kjem­per for mil­jø­et og ikke gir seg.

– Jeg er så glad for­di det­te vi­ser at barn blir hørt! Det er en an­er­kjen­nel­se av oss barn og frem­ti­den vår, sier hun.

Kun­ne ikke ven­te

Det hele star­tet da Pe­nel­o­pe var åtte år gam­mel. Hun lik­te vel­dig godt å se na­tur­pro­gram­me­ne til Da­vid At­ten­bo­rough på TV. De hand­let om pinn­svin, dyr i regn­sko­gen og ar­ter hun ikke had­de hørt om. Men fra ven­ner og i avi­se­ne fikk hun høre hvor­dan na­tu­ren blir for­uren­set.

– Jeg kun­ne ikke bare ven­te med å en­ga­sje­re meg til jeg ble vok­sen, sier Pe­nel­o­pe.

– Mitt mål er å min­ne voks­ne på at de be­stem­mer på veg­ne av oss barn. Jeg blir glad når jeg ser at jeg kan gjø­re en for­skjell, sier hun.

Snak­ket med Er­na

Pe­nel­o­pe be­stem­te seg for å bli med i Miljø­agen­te­ne. Ti år gam­mel holdt hun sin førs­te tale. Fle­re gan­ger har hun stått foran man­ge men­nes­ker og snak­ket. Hun har til og med møtt stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg, for å snak­ke om all plas­ten som for­uren­ser. Iføl­ge Pe­nel­o­pe var de ikke helt eni­ge om hvor­dan pro­ble­met skal lø­ses.

– Jeg ble litt skuf­fet, men man kan ikke mis­te mo­tet, sier hun.

Hvor­dan kla­rer du å ikke mis­te mo­tet?

– Hvis jeg går en tur i sko­gen og ser på traer­ne, da skjøn­ner jeg at det jeg gjør, er vik­tig, sier hun.

Hun får li­ke­vel ofte en stor klump i hal­sen.

– Men klum­pen blir mind­re når jeg mer­ker at de voks­ne lyt­ter til meg, sier hun.

På kli­ma-topp­møte

Den­ne uken er det et stort kli­ma-topp­møte i Po­len. Der er

Pe­nel­o­pe nå, sam­men med Bar­nas Klima­pa­nel. Må­let er å snak­ke med de voks­ne som be­stem­mer. Hå­pet er at de hø­rer på bar­na og blir eni­ge om reg­ler som gjør at Jor­den ikke var­mes opp mer enn 1,5 gra­der.

En­ga­sje­re seg

Hun blir ofte spurt om tips til hva vi alle kan gjø­re for mil­jø­et.

– Det er fint med små ting, og alt hjel­per, men det hand­ler også om å en­ga­sje­re seg. Det er vik­tig at vi kjø­per faer­re ting, at vi ikke ten­ker at det er ku­lest med den ny­es­te jak­ken hele ti­den. Det er ku­le­re å bry seg om hver­and­re, kult å kjø­pe brukt, kult å dele! sier hun.

Får du tid til å gjø­re lek­ser?

– Ja, men kan­skje ikke like grun­dig. Mye av det jeg gjør, får jeg bruk for på sko­len. Det går for ek­sem­pel gans­ke lett å snak­ke foran klas­sen, sier hun.

Pe­nel­o­pe (14)

Kron­prins Haakon Kron­prin­ses­se Met­te-Ma­rit Både kron­prins Haakon og kron­prin­ses­se Met­te-Ma­rit var til ste­de un­der ut­de­lin­gen og gra­tu­ler­te Pe­nel­o­pe med pri­sen.

Pe­nel­o­pe pluk­ker plast fra skjaer­går­den uten­for Frøya i fjor som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.