Ny jule­låt til topps på hit­lis­te­ne

To nye jule­lå­ter hø­res på av re­kord­man­ge. Men an­mel­der­ne li­ker dem ikke.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Char­lot­te Oli­ver­sen

Snart er det jul, og det hø­rer man! Den nye lå­ten «Jule­tra­ge­di­en» er den mest spil­te san­gen på Spo­ti­fy i Nor­ge ak­ku­rat nå. Ald­ri før er en sang blitt spilt så mye i lø­pet av et døgn i Nor­ge på Spo­ti­fy!

En hit

Rett bak, på sjette­plass, lig­ger «Nå er det jul».

Det­te er ikke til­fel­dig. De som har la­get san­ge­ne, har nem­lig gjort noe som lett gjør at en låt blir po­pu­la­er.

Men det be­tyr ikke at de som an­mel­der mu­sikk i avi­se­ne, er im­po­ner­te. «Jule­tra­ge­di­en» fikk for ek­sem­pel ter­ning­kast to av VGs mu­sikk­an­mel­der.

– Håp­løse

Hel­ler ikke Af­ten­pos­tens mu­sikk­eks­pert, Ro­bert Gje­stad, er sa­er­lig im­po­nert.

– Rent mu­si­kalsk er det ikke noe feil med dis­se to lå­te­ne. Men tra­ge­di­en, for å bru­ke nav­net på den ene lå­ten, lig­ger i sang­teks­te­ne. Ikke er de mor­som­me el­ler rø­ren­de, og all ver­dens stu­dio­ut­styr kan ikke red­de kjen­di­se­nes håp­løse sang­stem­mer.

– Hvor­for blir lå­te­ne da så po­pu­la­ere?

– De har enk­le re­fren­ger som det er lett å syn­ge med til, sier Au­dun Mol­de som er eks­pert i pop­mu­sikk.

Man­ge, jule­ord, som nis­ser og pep­per­ka­ker pluss kjen­di­ser som syn­ger lå­te­ne, er også grun­ner til at lå­te­ne blir po­pu­la­ere.

– Hvor­dan kan folk som ikke er mu­si­ke­re top­pe hit­lis­ter?

– Ved å sam­ar­bei­de med pro­fe­sjo­nel­le mu­si­ke­re og folk som la­ger mu­sikk, sier Mol­de. Det er ofte de som la­ger selve lå­te­ne.

Vedde­mål

– Man­ge av jule­hi­te­ne som kom­mer ut, har drøye teks­ter. Vi vil­le hel­ler lage en låt som pas­ser unge fans, sier Jea­net­te Ei­de i Splay Nor­ge, om lå­ten Nå er det jul.

«Jule­tra­ge­di­en» ble til på grunn av et vedde­mål. Un­der en sen­ding på VGTV sa pro­gram­le­der Erik Folle­stad ja til å lage en jule­låt med Linni Meis­ter hvis de fikk 10.000 men­nes­ker til å bli med­lem av en Face­bo­ok-grup­pe. Det klar­te de.

Bryr seg ikke

Stian «Stays­man» er en av sje­fe­ne i plate­sel­ska­pet som har gitt ut beg­ge lå­te­ne. De bruk­te bare tre­fire da­ger på å lage beg­ge lå­te­ne, sier han. Kri­tik­ken fra Af­ten­pos­tens an­mel­der bryr «Stays­man» seg ikke om.

– Hvis alt ved lå­te­ne had­de va­ert håp­løst, vil­le ikke folk hørt på dem, sier han.

Dis­se fem yout­u­ber­ne syn­ger i jule­lå­ter «Nå er det jul». Den er blant de mes­te spil­te san­ge­ne i Nor­ge ak­ku­rat nå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.