Vil for­by tyn­ne plast­po­ser

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Po­li­ti­ker­ne som sty­rer Dan­mark (re­gje­rin­gen), vil for­by tyn­ne plast­po­ser. De vil også gjø­re det for­budt å gi bort tyk­ke­re plast­po­ser gra­tis.

De tyn­ne po­se­ne bru­kes ofte bare en gang for­di det lett blir hull på dem. De er der­for ikke bra for mil­jø­et.

– Tyn­ne plast­po­ser skal vi slut­te å bru­ke, og så skal vi ten­ke oss om langt bed­re før vi bru­ker de tyk­ke­re po­se­ne, sier Dan­marks miljø­mi­nis­ter Ja­kob Elle­mann-Jen­sen, iføl­ge NTB.

Han hå­per den nye plast­pose­lo­ven kan inn­fø­res i lø­pet av det na­er­mes­te året.

Man­ge be­drif­ter og miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ner støt­ter for­sla­get.

I lø­pet av ett år kan det bli slutt på gra­tis po­ser i Dan­mark. De tyn­ne po­se­ne skal bli helt borte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.