Vil hen­te stein fra as­te­roi­de

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Et romskip uten men­nes­ker (son­de) kom frem til as­te­roi­den Bennu i for­ri­ge uke, etter en to år lang rei­se i ver­dens­rom­met, skri­ver NTB. As­te­roi­der er små pla­ne­ter.

Rom­ski­pet sve­ver nå like over den lil­le pla­ne­ten, og skal gjø­re det i ett år. Når den lan­der, skal den hen­te inn to kilo stein og støv fra over­fla­ten. Pla­nen er at son­den skal lan­de i en ør­ken i USA om fem år.

Fors­ker­ne fra NASA (USAs rom­farts­or­ga­ni­sa­sjon) hå­per at prø­ve­ne skal hjel­pe dem til å for­stå hvor­dan as­te­roi­der be­ve­ger seg, og om de kan tref­fe Jor­den.

Pro­sjek­tet kos­ter nes­ten 7 mil­li­ar­der kro­ner.

Bennu H fo Minipla­ne­ten Bennu har fått be­søk av et romskip uten men­nes­ker som he­ter Osi­ris-Rex.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.