– Vi fei­rer ikke San­ta Lu­cia på sko­len min

San­ta Lu­cia kom fra Ita­lia, men for Fe­de­rica er det ikke van­lig å fei­re Lu­cia-da­gen der hun bor.

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg - Tekst og foto: an­ne Mykle­bust od­land

Hvem bor du med?

– Jeg bor med for­eld­re­ne mine og søs­te­ren min, Marti­na (16).

Hvor bor du?

– Jeg bor i bres­cia. Det er en by nord i Ita­lia. byen har man­ge sma­le ga­ter, fine kir­ker og gam­le byg­nin­ger.

Hva skjer på Lu­cia-da­gen i Ita­lia?

– In­gen­ting, tror jeg. Kan­skje kir­ke­ne fei­rer hen­ne el­ler ber for hen­ne i en mes­se? Det er man­ge hel­li­ge per­soner som den ka­tols­ke kir­ken fei­rer i lø­pet av året. Men på sko­len min skjer det ikke noe spe­si­elt 13. de­sem­ber.

Lu­cia lev­de på øya Si­ci­lia. Vet du om de fei­rer hen­ne der?

– Kir­ken i byen der hun bod­de, har en sølv­sta­tue av hen­ne. Jeg har hørt at folk i byen ba­erer sta­tu­en rundt i en pro­se­sjon ute i ga­te­ne.

Hva er det bes­te som er skjedd deg det­te året?

– Søs­te­ren min og jeg fikk rei­se til ho­ved­sta­den ro­ma i høst. Jeg var der for førs­te gang. Jeg fikk se man­ge ro­mers­ke rui­ner, kir­ker, slott og byg­nin­ger.

Opp­lev­de du noe spe­si­elt?

– Ja! Vi sto ute på plas­sen foran den sto­re Pe­ters­kir­ken sam­men med man­ge tu­sen men­nes­ker. Da kom pa­ven (øvers­te sjef i den ka­tols­ke kir­ken) kjø­ren­de i en åpen bil og vin­ket til oss!

Hva li­ker du el­lers å gjø­re?

– Jeg li­ker å stå på ski. nord i Ita­lia er det fine fjell hvor vi kjø­rer al­pint.

Be­rømt amfi­tea­ter Co­los­se­um er en av fle­re vel­dig gam­le byg­nin­ger i Ro­ma.

Fe­de­rica så pave Frans da hun var i Ro­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.