Hvor­for dun­ker hjer­tet så fort?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, Ola!

Hvor­for dun­ker ka­ni­nens hjer­te så mye for­te­re enn men­nes­ke­nes? Hil­sen Lin­nea (8)

Hei, Lin­nea!

Det er en sam­men­heng mel­lom stør­rel­sen på et dyr og hvor fort hjer­tet til dy­ret slår.

En av­slap­pet ka­nin har om­trent 140 hjerte­slag i mi­nut­tet. Men­neske­hjer­tet slår bare halv­par­ten så fort (cir­ka 70 gan­ger på ett mi­nutt).

Men det fin­nes mer eks­tre­me ek­semp­ler. Blå­hva­len, ver­dens størs­te dyr, har et hjer­te som bare slår ti gan­ger i mi­nut­tet.

Men pyg­me­spiss­mus har et hjer­te som kan slå over 1500 gan­ger på ett mi­nutt. Små dyr har hjer­ter som slår fort, mens sto­re dyr har hjer­ter som slår sak­te.

Sto­re dyr kan tåle å va­ere kal­de i pe­rio­der uten å fry­se i hjel. Små dyr, der­imot, fry­ser lett, der­for må hjer­tet pum­pe varmt blod med na­e­rings­stof­fer ut i krop­pen så fort det er mu­lig.

Dyre­hil­sen fra Ola

Nil­sKris­ti­an (9) Suk­ker (3)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.