Har lo­vet å stop­pe å kri­ge

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden - De som har kri­get

i Jemen, ble i for­ri­ge uke eni­ge om en vå­pen­hvi­le i byen Hod­eida. Det be­tyr at par­te­ne har lo­vet å slut­te å kri­ge med hver­and­re. Sol­da­ter og kri­ge­re skal dra fra byen, sier or­ga­ni­sa­sjo­nen FN, som job­ber for fred i ver­den.

Par­te­ne ble eni­ge om det­te da de snak­ket sam­men i Sve­ri­ge i for­ri­ge uke. Der var blant and­re FN-sje­fen An­tó­nio Gu­ter­res til ste­de.

– Det­te er et vik­tig skritt om en en­de­lig slutt på kon­flik­ten, sier Gu­ter­res iføl­ge NTB.

Kri­gen i Jemen har vart i fire år.

Jemen i Hod­eida Mil­lio­ner av men­nes­ker i Jemen sul­ter for­di det har va­ert kri­get mye i byen Hod­eida det sis­te året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.