Hvor­dan får ast­ro­nau­te­ne tak i vann?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei!

Jeg var nett­opp på Tek­nisk mu­se­um i Lon­don, og der sto det noe om at ast­ro­nau­ter ikke tar med seg vann til ver­dens­rom­met. De la­ger det der. Hvor­dan går det?

Hil­sen Re­gi­ne (13)

Vel­dig dyrt

Å fly ut i ver­dens­rom­met er kjempe­dyrt. Hver enes­te kilo eks­tra som skal løf­tes fra bak­ken opp dit, kos­ter like mye som en li­ten bil. Hvis ast­ro­nau­ter vil ha med seg én li­ter vann, kos­ter det hund­re tu­sen kro­ner. Dét er dyrt vann!

Men ast­ro­nau­ter er men­nes­ker. De kla­rer seg ikke uten vann. Så litt vann må de ha der oppe.

Bru­ker van­net på nytt

Iste­den­for å frak­te vann opp med ra­ket­ter må de bru­ke det van­net de har på rom­sta­sjo­nen om igjen. Det gjør de på fle­re må­ter, og det er det­te som er litt spe­si­elt.

Sam­ler opp

Van­net ast­ro­nau­te­ne har druk­ket, kom­mer ut igjen som tiss og svet­te blant an­net. Luft-an­leg­get på rom­sta­sjo­nen er la­get sånn at det sam­ler opp van­net i luf­ten, det som ast­ro­nau­te­ne har svet­tet og pus­tet ut.

Det­te van­net ren­ses og pum­pes til­ba­ke til tan­ken med drikke­vann.

Ren­ser tis­set

Det sam­me skjer med van­net de har du­sjet i el­ler vas­ket hen­de­ne med. Og med tis­set! Alt ast­ro­nau­te­ne tis­ser ut, blir ren­set og pum­pet til­ba­ke i vann­tan­ken.

Hø­res det ek­kelt ut? Sann­he­ten er at rense­sys­te­met på rom­sta­sjo­nen er så bra at van­net blir re­ne­re enn det du og jeg drik­ker fra sprin­gen i Nor­ge!

Iføl­ge ast­ro­nau­te­ne sma­ker van­net som helt van­lig vann.

De sier det går fint, bare man kla­rer å glem­me at det er la­get av svet­ten og tis­set til ven­ne­ne. Hil­sen Andreas

400 kilo­me­ter­fra Jor­den Ast­ro­nau­ten Oleg Ko­no­nen­ko ble sendt opp til Den in­ter­na­sjo­na­le rom­sta­sjo­nen for to uker si­den. Tors­dag i for­ri­ge uke var han på ut­si­den av den. Ast­ro­naut Oleg Ko­no­nen­ko Sjek­ker om rom­sta­sjo­nen har en ska­de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.