Blir KrF med i Re­gje­rin­gen?

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Re­gje­rin­gen sit­ter for ti­den i et hus på Hade­land og dis­ku­te­rer hvil­ke par­ti­er som skal sty­re lan­det. Det kal­les re­gje­rings­for­hand­lin­ger. I dag er tre par­ti­er med i Re­gje­rin­gen: Høy­re, Frp og Ven­st­re. Par­ti­et KrF er også med og dis­ku­te­rer, for­di de øns­ker å bli en del av Re­gje­rin­gen.

Hvis de fire par­ti­ene blir eni­ge, blir KrF med i Re­gje­rin­gen. Par­ti­ene er ueni­ge om mye. Der­for kan dis­ku­sjo­ne­ne fore­gå i man­ge uker.

Tri­neSkei Gran­de Dis­se fire po­li­ti­ker­ne dis­ku­te­rer nå om par­ti­ene de­res skal sam­ar­bei­de om å sty­re Norge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.