Slik blir du Ju­nior-jour­na­list

Hvert år får barn va­ere med og in­ter­vjue kjen­te men­nes­ker i Af­ten­pos­ten Ju­nior.

Aftenposten Junior - - Kultur - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord

Af­ten­pos­ten Ju­nior har ofte sa­ker der det er barn som har in­ter­vju­et en kjent per­son el­ler et men­nes­ke som job­ber med noe spen­nen­de. Spørs­må­le­ne er det barn som la­ger – sam­men med en av de voks­ne jour­na­lis­te­ne i re­dak­sjo­nen. Et­ter­på drar man sam­men og mø­ter kjen­di­sen.

La­ger spørs­mål

Det hen­der Ju­nior-jour­na­lis­te­ne drar hjem til per­sonen de skal in­ter­vjue. Det skjed­de for ek­sem­pel da Sol (12) og Hen­rik (12) in­ter­vju­et You­tube-stjer­nen Ran­dul­le i Ski­en før som­mer­en i fjor. Da har man god tid til å stil­le man­ge spørs­mål.

Presse­kon­fe­ran­se

And­re gan­ger mø­ter man kjen­di­se­ne på en presse­kon­fe­ran­se. Da står man­ge jour­na­lis­ter i kø for å få stil­le spørs­mål. Det gjor­de Emil (10) da han skul­le in­ter­vjue sprin­te­ren Usain Bolt i Dram­men.

Skriv til oss

Ma­ja (11) fra Ha­mar og Ford Au­gust (12) fra Bae­rum er to av dem som har skre­vet til Af­ten­pos­ten Ju­nior. De er Sigrid-fans. Sigrid, som syn­ger su­per­hi­te­ne «Don’t Kill My Vi­be» og «Stran­gers», har tur­nert over hele ver­den. I juni var hun i Oslo, og da klar­te vi å få en in­ter­vju­av­ta­le med hen­ne på et ho­tell.

– Hun var vel­dig hyg­ge­lig og ikke så kje­de­lig som voks­ne plei­er å va­ere, sa Ford Au­gust etter in­ter­vju­et.

Drøm­mer du også om å in­ter­vjue ditt størs­te idol? Skriv en e-post til Af­ten­pos­ten Ju­nior!

Hvem vil­le du in­ter­vju­et, og hva vil­le du spurt om? Skriv en e-post til oss!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.