Kom­pi­se­ne ban­ner hele ti­den

Aftenposten Junior - - Spør Oss! - Hil­sen Helse­bro­ren

Hei!

Jeg sy­nes det er ube­ha­ge­lig når kom­pi­se­ne mi­ne ban­ner hele ti­den når vi le­ker.

Gutt (10)

Hei!

Jeg skjøn­ner hva du me­ner, jeg sy­nes også det er ube­ha­ge­lig når no­en ban­ner vel­dig mye.

Det er ikke bra å ban­ne, men ban­ning er ikke bare dumt. Man­ge vil nok va­ere ueni­ge med meg når jeg sier at ban­ning også kan va­ere nyt­tig.

Fø­lel­ser

Ban­ning er på en måte den mest aer­li­ge må­ten å ut­tryk­ke no­en fø­lel­ser på. Og jeg tror det kan gjø­re godt å ban­ne litt en gang iblant for å få ut sin­ne.

Men man må la­ere seg å skil­le mel­lom når det er greit å ban­ne og når det ikke er greit.

Klasse­rom­met

Å ban­ne i klasse­rom­met er for ek­sem­pel ikke greit. Hel­ler ikke i kir­ken. Man må også ten­ke på hvem man har rundt seg.

For­eld­re vil som re­gel rea­ge­re ster­ke­re enn ven­ne­ne dine. Det er nok der­for ven­ne­ne dine ban­ner så ofte.

Sier det li­ke­vel

Det fin­nes man­ge ord man sik­kert har fått be­skjed om at det ikke er lov å si. Men så sier man det li­ke­vel, når in­gen and­re hø­rer på. Sånn var det i alle fall da jeg var på din al­der.

Det man må hus­ke på, er at hvis man ban­ner bare for å ban­ne, mis­ter ban­nin­gen litt av ef­fek­ten sin.

Frekk

Ulem­pen med å ban­ne for ofte er at man kan bli opp­fat­tet som frekk.

Det er nok bed­re å la­ere seg fle­re ord, sånn at det man sier, blir helt rik­tig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.