Hvor­dan la­ges strøm?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - Hil­sen Andreas

Hei, Andreas! Jeg lu­rer på hvor­dan man la­ger strøm? Hil­sen An­ge­li­ca (7)

Hei, An­ge­li­ca!

Vi bru­ker strøm hver dag, men det er ikke så ofte vi stop­per opp og ten­ker over hva det er, og hvor den kom­mer fra. Men det gjør du! Takk for et su­pert spørs­mål!

Skif­ter ret­ning

Strøm er det vi kal­ler elek­tro­ner. Når du set­ter en la­der i stikk­kon­tak­ten, dyt­tes det elek­tro­ner inn og ut av la­de­ren.

Først dyt­tes det elek­tro­ner ut av det ene hul­let og inn igjen i det and­re. Men rett et­ter­på er det mot­satt. Da dyt­tes de ut av det and­re hul­let, og inn i det førs­te. Og det går fort. Strøm­men skif­ter ret­ning fem­ti gan­ger hvert se­kund!

Fle­re må­ter

Strøm­men vi bru­ker, kan la­ges på man­ge må­ter:

¤¤I en ge­ne­ra­tor. Det er en ma­skin med et hjul som snur­rer rundt.

¤¤I et vann­kraft­verk er det vann

som dyt­ter hju­let rundt. ¤¤I en vind­møl­le er det vin­den

som dyt­ter hju­let rundt. ¤¤Vi kan også lage strøm med sol­cel­ler. Da er det sol­strå­le­ne som slår løs elek­tro­ner og sen­der dem av går­de i led­nin­ge­ne.

Man­ge elek­tro­ner

I stikkon­tak­ten hjem­me er det man­ge elek­tro­ner, og de dyt­tes vel­dig hardt. Der­for må vi va­ere for­sik­ti­ge så vi ikke får støt.

Nes­te gang du skrur på ly­set, kan du ten­ke at du slip­per elek­tro­ne­ne for­bi bry­te­ren, og at de blir dyt­tet gjen­nom lys­pa­eren. Frem og til­ba­ke – 50 gan­ger i se­kun­det. Når du skrur av ly­set, slip­per ikke elek­tro­ne­ne frem len­ger, og da blir det ikke noe lys.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.