Der­for er man­ge sin­te på There­sa May

Stor­bri­tan­nia er det førs­te lan­det som vil gå ut av EU. Men å lage en av­ta­le, er ikke så lett. Den­ne uken får stats­mi­nis­ter There­sa May vite om de som be­stem­mer i lan­det, er eni­ge.

Aftenposten Junior - - Nyheter - Tekst: Char­lot­te Oli­ver­sen

1 Var det stats­mi­nis­te­ren som be­stem­te at Stor­bri­tan­nia skul­le mel­de seg ut?

– Nei. Lan­det holdt en folke­av­stem­ning, hvor alle bri­ter over 18 år kun­ne va­ere med og stem­me. Litt over halv­par­ten vil­le at de skul­le mel­de seg ut av EU, sier stats­vi­ter Øi­vind Brat­berg.

2 Ut­mel­din­gen kal­les Brexit. Hvor­for vil de ikke va­ere med i EU len­ger?

– EU er som en klubb. Når man er med i den­ne klub­ben, er det man­ge reg­ler man må føl­ge. Man­ge i Stor­bri­tan­nia lik­te ikke det­te. De vil­le at lan­det skul­le få be­stem­me over seg selv. Noen sy­nes også det kos­ter for mye å va­ere med i den­ne klub­ben. 3 Hvor­for er man­ge så sin­te på hen­ne da?

– Hun har va­ert sjef for å lage en av­ta­le med EU om hvor­dan de skal skil­les – og om hvor­dan de skal fort­set­te å sam­ar­bei­de etter­på.

– Det er den­ne av­ta­len som May har la­get, som har gjort man­ge sin­te. Selv om Stor­bri­tan­nia mel­der seg ut av klub­ben, må de fort­satt føl­ge man­ge av EUs reg­ler. Det li­ker ikke folk.

4 Hvor­for er det så vans­ke­lig å lage en av­ta­le?

– Det er for­di Stor­bri­tan­nia er det førs­te lan­det som noen­sin­ne mel­der seg ut av EU. Der­for fin­nes det in­gen klar plan for hvor­dan man skal gjø­re det­te.

– Lan­det har også va­ert med­lem av EU i 46 år. Det tar vel­dig lang tid å fin­ne ut hva slags reg­ler som skal kom­me i ste­det.

5 Hvis de ikke skal va­ere med, hvor­for må de ha en av­ta­le?

– Det er for­di Stor­bri­tan­nia fort­satt må sam­ar­bei­de med EU. Det er nes­ten som en skils­mis­se mel­lom to voks­ne. Hvis to for­eld­re skil­ler seg, må de lage noen reg­ler for bar­na.

6 Kan ikke There­sa May bare lage en bed­re av­ta­le?

– Stats­mi­nis­te­ren og de som sty­rer lan­det, me­ner de ikke kla­rer å lage en av­ta­le som er bed­re. Stor­bri­tan­nia skal gå ut av EU om litt over 10 uker, og der­for has­ter det. 7 Men hun kan vel bare be­stem­me det­te? Hun er jo sje­fen.

– Nei, hun tren­ger at over halv­par­ten av po­li­ti­ker­ne i Par­la­men­tet er eni­ge i av­ta­len. De skal etter pla­nen stem­me om det­te 15. ja­nu­ar.

8 Og hva skjer hvis Par­la­men­tet stem­mer nei?

– Da vil man­ge fore­slå at stats­mi­nis­ter There­sa May skal slut­te i job­ben sin, og at re­gje­rin­gen må gå av.

9 Og hva skjer da?

– Da blir det litt kaos, si­den Stor­bri­tan­nia står uten en av­ta­le når de for­la­ter EU. Det er fort­satt mu­lig for Stor­bri­tan­nia å bli va­eren­de i EU, men det vil ikke There­sa May.

There­sa May (62) There­sa May er stats­mi­nis­ter i Stor­bri­tan­nia. På sam­me måte som Er­na Sol­berg er stats­mi­nis­ter i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.