Alle taxi­ene i byen er elek­tris­ke

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Nes­ten alle taxi­ene (99 pro­sent) i byen Shen­zhen i Ki­na er elek­tris­ke. Det be­tyr at de kjø­rer bare på strøm. Det­te er den and­re stor­byen i Ki­na der det­te har skjedd.

I byen bor det 12 mil­lio­ner men­nes­ker (over dob­belt så man­ge som i hele Nor­ge). Også alle bus­se­ne i byen er elek­tris­ke.

Man­ge ste­der i Ki­na er luf­ten vel­dig for­uren­set. Man for­sø­ker der­for å få ned luft­for­urens­nin­gen i noen byer ved å bru­ke mer miljø­venn­lig driv­stoff på of­fent­lig trans­port, som bus­ser og taxi­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.