Hva drik­ker mus når de er tørs­te?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Ben­ja­min (7)

Hei, Ola!

Hva drik­ker en mus? Hil­sen Lo­vi­se (5)

Hei, Lo­vi­se!

Som alle and­re dyr tren­ger de vann. Hvis en mus får tak i vann, så vil den drik­ke det.

Men vann er ikke all­tid så lett å få tak i. Det er in­gen som set­ter ut vanns­kå­ler til mus som gjem­mer seg in­ne i veg­gen.

Men et el­ler an­net sted i hu­set ditt har du nok et vann­rør, og uten­på det­te rø­ret sam­ler det seg et tynt lag med vann.

Å slik­ke på et fuk­tig rør gir ikke så mye vann, men en vann­drå­pe er for en mus nes­ten like mye som en stor flas­ke med vann for oss men­nes­ker. Dess­uten tren­ger ikke mus spe­si­elt mye vann.

Fak­tisk kan de gå hele li­vet sitt uten å drik­ke en enes­te drå­pe. De får i seg det van­net de tren­ger gjen­nom ma­ten.

Det er mye vann i mark, in­sek­ter og plan­ter, mat som mus li­ker.

Dyre­hil­sen fra Ola

Den­ne pud­de­len er ute på lufte­tur i De sis­te åre­ne er det blitt en trend å far­ge pel­sen på hun­der, i blant an­net Ki­na og USA. Noen dyre­eks­per­ter me­ner det ikke er bra for dy­re­ne, da det kan hen­de at hud­en kan få sår og bli ska­det.

Jeg er ikke skum­mel, jeg er r bare tørst

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.