Fikk tu­sen­vis av nye sup­por­te­re på fi­re uker

Etter at Ole Gun­nar Sol­sk­ja­er tok over som vi­kar-ma­na­ger for Man­ches­ter Uni­ted har sup­por­ter­klub­ben fått vel­dig man­ge nye med­lem­mer i Nor­ge. Nå er det eks­tra gøy å va­ere fan, me­ner Ole Mar­ti­nus.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Char­lot­te Oli­ver­sen Foto: Mor­ten Uglum

Hva gjør en ma­na­ger?

Er tre­ne­ren til et fot­ballag og be­stem­mer hvem som får lov til å spil­le kam­per. Be­stem­mer hvor­dan la­get skal spil­le på ba­nen.

Leg­ger en plan for tre­nin­ge­ne. Be­stem­mer ofte også hvil­ke spil­le­re en fot­ball­klubb skal kjø­pe.

KIL­DE: DANIEL ROED-JOHANSEN (SPORTSJOURNALIST I AF­TEN­POS­TEN)

OleMar­ti­nus (10)

OleMar­ti­nus (10) Ole Mar­ti­nus spil­ler selv keeper på Kol­botn IL. Om nat­ten drøm­mer han ofte at han er keeper på ho­ved­la­get til Man­ches­ter Uni­ted!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.