Kan bli stren­ge reg­ler

– Jeg fikk bare dår­li­ge spil­le­re, sier Ei­rik. Pak­ker i data­spill som FIFA er for­budt i noen land. Nå kan det kom­me stren­ge reg­ler for å få kjøpt dem i Nor­ge.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord Foto: Stein J. Bjør­ge

Fa­vo­ritt­spil­let til Ei­rik, Ask og Alex­an­der er fot­ball­spil­let FIFA. I spil­let er man av­hen­gig av å ha gode spil­le­re på la­get sitt for å vin­ne. For å få dis­se kan man blant an­net kjø­pe så­kal­te loot-bok­ser el­ler for­und­ring s pak­ker.

Får man­ge til­bud

De tre gut­te­ne vi­ser oss en pla­kat som duk­ker opp på data­skjer­men med re­kla­me for loot-bok­ser. Men man vet ikke hva som er inni pak­ke­ne, der­for kal­les det for­und­rings­pak­ker.

– Jeg bruk­te mel­lom 200 og 300 kro­ner på å kjø­pe pak­ker i FIFA for noen år si­den, men det er ikke verdt å kjø­pe pak­ke­ne. Jeg fikk bare dår­li­ge spil­le­re. Nå har jeg slut­tet å kjø­pe pak­ker, sier Ei­rik.

Kan bli for­budt

Man­ge er kri­tis­ke til loot-bok­ser. Der­for skal Kul­tur­de­par­te­men­tet, som er de som be­stem­mer over data­spill i Nor­ge, nå se på om det er nød­ven­dig med stren­ge­re reg­ler.

Bruk­te 30.000 kro­ner

Fors­ker Ru­ne Mentzo­ni i FIFA har stu­dert loot-bok­ser. I fjor bruk­te han over 30.000 kro­ner på sli­ke pak­ker i forsk­nin­gen sin. Etter å ha brukt så mye pen­ger, fikk han ikke en enes­te av de vik­tigs­te spil­ler­ne, som for ek­sem­pel Ro­nal­do el­ler Mes­si.

– De som la­ger spil­let, lu­rer kjø­per­ne til å tro at sjan­sen for å få de bes­te spil­ler­ne er stør­re enn den er. Man­ge blir nok fris­tet til å bru­ke mer pen­ger enn de had­de tenkt, i håp om å få en Ro­nal­do til slutt, sier han.

18-års­gren­se

Fors­ke­ren sy­nes ikke det er greit at FIFA får sel­ge loot-bok­ser, for­di det lig­ner vel­dig på et penge­spill. I Nor­ge er det 18-års­gren­se på det­te.

– Det er et vold­somt kjøpe­press ret­tet mot barn om å kjø­pe pak­ker i FIFA, me­ner Mentzo­ni.

La­ger nye pak­ker

Ka­me­ra­te­ne fra Eiks­mar­ka sko­le i Bae­rum mer­ker at FIFA sta­dig fin­ner på nye ting for å lok­ke dem til å kjø­pe pak­ker, som for ek­sem­pel «Ul­ti­mate pak­ker». De for­tel­ler at hver dag de har va­ert inn­om spil­let de sis­te da­ge­ne, har de fått be­skjed om å skyn­de seg å kjø­pe dis­se pak­ke­ne før de ul­tra­go­de kor­te­ne for­svin­ner.

– Det er lett å bli fris­tet, men jeg kjø­per ikke pak­ker. Jeg vil hel­ler spa­re pen­ge­ne mine til å kjø­pe noe an­net, sier Ask.

Åpne pak­ker på You­tube

Ka­me­ra­te­ne sy­nes det er vel­dig mor­somt å se You­tube-vi­deo­er av and­re som åp­ner FIFA-pak­ker.

– Sli­ke vi­deo­er er vel­dig god re­kla­me for pak­ke­ne FIFA sel­ger, sier Mentzo­ni.

– Det er mor­somt med loot-bok­ser. Men jeg tror ikke de sel­ges for at barn skal ha det gøy, men for at de som la­ger spil­le­ne, skal tje­ne mas­se pen­ger, sier Ei­rik (12).

Me­die­til­sy­net me­ner også man­ge av pak­ke­ne kan va­ere mor­som­me og upro­ble­ma­tis­ke, men har ikke be­stemt seg for om det bør bli stren­ge­re reg­ler.

Det har ikke lyk­kes Af­ten­pos­ten Junior å få en kom­men­tar fra FIFA.

– Det er dumt å kjø­pe pak­ker. Man får jo ikke med seg spil­ler­ne vi­de­re når det kom­mer ny ver­sjon av FIFA om ett år, me­ner ka­me­rat-gjen­gen fra Bae­rum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.